Heimstaden i miljardaffär - med Heimstaden

Heimstaden i miljardaffär - med Heimstaden

Ekonomi

28 juni 2017

Heimstaden AB koncernen utökar samarbetet i Heimstaden Bostad AB samt etablerar verksamhet i Norge. Transaktionsvolym uppgår till 29,8 miljarder.

 

Heimstaden AB utökar samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB och övertar systerbolaget Fredensborg Eiendomsselskaps fastigheter i Norge genom att:

  • Heimstaden Bostad förvärvar Heimstaden ABs befintliga fastighetsbestånd i Köpenhamn, vilket till största delen utgörs av ägarlägenheter i centrala Köpenhamn samt Fredriksberg. Fastighetsvärdet för det danska fastighetsbeståndet uppgår till ungefär 5,4 miljarder svenska kronor.
  • Heimstaden Bostad förvärvar Heimstaden ABs pågående byggprojektet i Örestaden Köpenhamn (Ö-huset), där Skanska uppför 300 lägenheter med påbörjad inflyttning kvartal 1 2018, projektvärde ungefär 1,2 miljarder svenska kronor.
  • Heimstaden Bostad förvärvar Heimstaden ABs svenska bostadsbestånd med fastigheter i Malmö, Uppsala, Norrköping, Ystad, Falköping och Värnamo med ett sammanlagt fastighetsvärde om 3,5 miljarder. Fastighetsbeståndet kompletterar Heimstaden Bostads befintliga och stora bostadsbestånd i Malmö, Uppsala, Norrköping och Ystad på ett mycket bra sätt och skapar därmed positiva synergieffekter.
  • Heimstaden Bostad förvärvar Alectas nyproducerade bostadsfastigheter i Stockholmsområdet, innehållande 1 163 lägenheter. Fastigheterna är belägna i Vällingby, Haninge samt Huddinge och fastighetsvärdet uppgår till drygt 2,2 miljarder.
  • Heimstaden Bostad förvärvar ca 50% av Fredensborg Eiendomsselskaps bostadsfastigheter (primärt Oslo). Ett unikt bostadsbestånd innehållande små och attraktiva bostadslägenheter primärt i centrala Oslo med en snittyta om 35 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 8,4 miljarder.

Det sammanlagda förvärvet har skett till en genomsnittlig initial direktavkastning om ca 3,8 % och preliminär köpeskilling för aktierna uppgår till cirka 5,8 miljarder.

Förvärven finansieras genom bankfinansiering och nyemissioner (kontant samt kvittningsemission) av aktier (stamaktier samt två aktieklasser med förutbestämd utdelning). I samband med transaktionen genomförs även en full återbetalning, genom del av emissionslikviden av aktier, av de aktieägarlån ägarna gett Heimstaden Bostad. Detta för att förenkla koncernens finansiella struktur för framtiden.

Förvärv i respektive land sker genom köp av bolag. Tillträde beräknas ske under inledningen av kvartal 4 2017 och är villkorat av bankfinansiering samt eventuell konkurrensprövning i Danmark samt Norge.

- Samarbetet mellan ägarna i Heimstaden Bostad (Alecta, Ericsson och Sandviks pensionsstiftelser samt Heimstaden AB) har fungerat på ett utmärkt sätt. Ägarna tar nu nästa steg i det fördjupade samarbetet och skapar en unik nordisk bostadsportfölj i tillväxtområden med bostadsbrist samt med tydligt verksamhetsfokus på långsiktighet, hög förvaltningskvalitet, hållbarhetsarbete samt kompletterat med nyproduktion. Alectas professionella medarbetare, risktänkande, analytiska förmåga och långsiktiga inställning skapar en god dynamik i vårt gemensamma arbete och är en garanti för fortsatt framgång, säger, Patrik Hall, vd Heimstaden AB.

- Vi är mycket nöjda med hur Heimstaden Bostad har utvecklats och hur våra kunders tillgångar förvaltas där. Fastigheter i bland annat Köpenhamn, Oslo och Stockholm ger Heimstaden Bostad en unik position på marknaden. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete och hur det bidrar till att trygga våra kunders pensioner, säger Fredrik Palm, Head of Real Estate på Alecta.

Efter genomförda förvärv, inklusive tidigare kommunicerade förvärv i Umeå samt Linköping, uppgår Heimstaden Bostads sammanlagda fastighetsvärde (inklusive Ö-Huset i Örestaden Köpenhamn) till 43,7 miljarder, totalt 28 900 lägenheter, och med en genomsnittlig belåningsgrad omkring 55 procent.

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att:

Heimstaden AB förvärvar resterande ca 50% av Fredensborg Eiendomsselskaps bostadsfastigheter (primärt Oslo). Ett unikt bostadsbestånd innehållande små och attraktiva bostadslägenheter i centrala Oslo med stor förtätnings- och nyproduktionspotential. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 9 miljarder kronor och aktieköpeskillingen uppgår till ca 3,6 mrd SEK. Tillträde beräknas ske under inledningen av kvartal 4 2017 och är villkorat av bankfinansiering samt eventuell konkurrensprövning.

- Fredensborgskoncernen samordnar genom den här transaktionen sina fastighetsinvesteringar under Heimstadenflaggan och man tydliggör på detta sätt koncernens verkliga storlek och styrka. Med fastigheter i tre nordiska huvudstäder samt en väldiversifierad svensk bostadsportfölj med låg risk tydliggörs vår ambition om att bygga det ledande bostadsbolaget i Norden, säger Ivar Tollefsen, huvudägare Heimstaden AB.

Heimstaden ABs förvärv från Fredensborg Eiendomsselskap finansieras genom bankfinansiering samt genom nyemission av stamaktier. Denna nyemission samt Heimstaden ABs andel av nyemissionen i Heimstaden Bostad finansieras genom en till Fredensborg AS, nuvarande huvudägare i Heimstaden AB, riktad nyemission av stamaktier samt genom återbetalning av alla aktieägarlån från Heimstaden Bostad. Heimstaden AB har för avsikt att återkomma med förslag avseende nyemission och att i samband därmed sammankalla en extra bolagsstämma för beslut om emissionen.

Preliminär större påverkan på Heimstaden ABs balansräkning efter transaktioner och nyemissioner enligt ovan, dock före tillträde av Linköpingsbeståndet samt före nyproduktionsprojekten i Köpenhamn som tillträds i kvartal 4 eller senare, framgår enligt följande:

Efter genomförda förvärv, inklusive nyligen kommunicerade förvärv i Sverige och Köpenhamn (Hostrups Have), uppgår Heimstadenkoncernens sammanlagda fastighetsvärde (inklusive pågående nyproduktionsprojekt i Köpenhamn) till ungefär 57,5 miljarder.

Genom transaktionerna lägger Fredensborgskoncernen 3,7 miljarder i likviditet till en redan solid kassa som efter transaktionerna uppgår till cirka 7 miljarder. Detta ger goda möjligheter för fortsatt expansion och utveckling av nuvarande fastighetsbestånd.

Heimstaden Bostad AB:s resultat- och balansräkning kommer även efter genomförda transaktioner och nyemissioner att konsolideras i Heimstaden AB:s resultat och balans.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se