Heba förbättrar förvaltningsresultatet

Heba förbättrar förvaltningsresultatet

Ekonomi

26 april 2023

Heba Fastighets AB fortsätter redovisa förbättrat förvaltningsresultat. Förvaltningsresultatet för första kvartalet 2023 är 31,9 procent bättre än föregående år.

Kvartalets förvaltningsresultat ökar till 73,7 mkr jämfört med 55,9 mkr föregående år. Överskottsgraden ökar till 66,5 procent jämfört med 65,7 i fjol. Fastighetsvärdet ökar till 15,5 mdkr jämfört med 14,9 mdkr vid samma tidpunkt föregående år.

Förutsättningarna på marknaden har lett till få avslutade affärer vilket gör det svårt att ringa in avkastningskraven som ligger till grund för fastighetsvärdering. Den externa värderingen av Hebas fastigheter visar en värdeförändring med -1,7 procent för första kvartalet 2023.

- Heba har under förra året snabbt ställt om till följd av nya förutsättningar i omvärlden. Med en effektiv organisation med bra överskottsgrad och förvaltningsmarginal samt bostadsrättsintäkter kommer Heba även framåt kunna hantera de ökade räntekostnaderna. Vi har haft och kommer fortsätta ha stort fokus på det finansiella och arbeta med vår ränte- och kapitalbindning, med god beredskap och planering för kommande refinansieringar. I osäkra tider är det rimligt att vidta en viss försiktighet, säger Patrik Emanuelsson.

Faktaruta

Nyckeltal:

  • Kvartalets resultat uppgick till -187,4 (199,7) mkr, vilket motsvarar -1,14 (1,21) kr per aktie.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 73,7 (55,9) mkr.
  • Hyresintäkterna uppgick till 142,5 (117,3) mkr.
  • Driftsöverskottet uppgick till 94,8 (77,1) mkr.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -268,7 (146,3) mkr.
  • Substansvärde (NAV) uppgick till 51,55 (56,61) kr per aktie, vilket motsvarar en minskning med 8,9 procent.

Pernilla Gilbert

World in Property
pernilla.gilbert@worldinproperty.se