”Hållbarhet ska gynna affärsnyttan”
Petter Jurdell, chef affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem. Foto: SABO

”Hållbarhet ska gynna affärsnyttan”

Reportage

7 december 2018

Rikshems Petter Jurdell berättar om målet att väva samman affär och samhällsnytta och hur man ska bidra till att få den svenska skolan på fötter.

Mat, kläder och bostäder är viktiga för att vi ska överleva. Att tillhandahålla bostäder och samhällsfastigheter, bygga nytt och renovera är både Rikshems kärnverksamhet och vår främsta samhällsuppgift. Det menar bolagets chef för affärs- och hållbarhetsutveckling Petter Jurdell.

Med över 30 000 bostäder är Rikshem en viktig aktör för att bidra till den långsiktiga bostadsförsörjningen i Sverige. Rikshem har funnits i åtta år och under de åren har bolaget lyckats bli en av de största privata ägarna av hyresbostäder i Sverige. I dag ligger beståndet från Luleå i norr till Malmö i söder och 70 procent av dessa finns i så kallade miljonprogramsområden.

CSR i fokus

Bolagets arbete för att utveckla fastighetsbeståndet har pågått under flera år och börjar nu ge resultat. Fokusområdet i CSR-arbetet är att öka attraktiviteten i det aktuella området och ge dess boende möjligheten att stanna kvar även om bostadsbehovet förändras. Därför vill bolaget utvecklas med de boende och ge möjlighet till personlig utveckling.

Petter Jurdell menar att människor genom livet har behov av olika typer av bostäder.

– Vi vill göra det möjligt för människor att bo kvar hos oss, gärna inom samma område även om behoven skiftar. Vi strävar därför till att erbjuda olika boendeformer, lägenhetstyper och olika lägenhetsstorlekar inom samma område och utveckla området med samhällsfunktioner så som vård och omsorgsboende, skolor, förskolor och genom att vi förtätar arbetar vi för att bygga bort nuvarande problem och öka kundunderlag för service, närliggande handel och även skapa större underlag för bättre kollektivtrafik, säger han och fortsätter:

– Jag menar att bostadsmarknaden i Sverige har stora problem och ett sätt att råda bot på segregationen i stort är att låta folk kunna få möjlighet till en egen bostad. Jag tror att det viktigaste vi kan göra för samhället i stort är att ge människor möjligheter till ett passande boende, idag har vi problem med bostadsbrist generellt och för unga vuxna i synnerhet, dessutom har Sverige överskott på nybyggda dyra bostadsrätter, så Sverige har idag både överskott och underskott av bostäder samtidigt. Jag brukar beskriva det som ett isberg där det som är ovanför vattenytan är själva marknaden för nya bostäder och det som är under vattenytan är själva behovet. Jag skulle vilja sänka vattenytan så att marknaden blir större. Dvs så att fler får möjlighet att köpa eller hyra en bostad. Det kan vi göra genom att bygga kostnadseffektivt och förtäta i våra egna områden.

Rikshem arbetar sedan flera år med läxhjälpsprojekt, sommarjobb för ungdomar som bor i deras bestånd samt integrationsprojekt i bostadsområdena. Men det stora arbete bolaget gör gällande CSR är enligt Jurdell är att de systematiskt och målmedvetet arbetar med hur deras områden ska utvecklas och ett stort fokus för bolaget är på trygghet och säkerhet i sina områden eftersom det är en av de viktigaste frågorna för hyresgäster och medborgare i stort och att Rikshem inte ser detta som ett välgörenhetsprojekt utan som en del av sin business.

– Vår uppgift är att kombinera affär och samhällsnytta. Vårt mål är inte att varje år lägga pengar på separata projekt som gynnar samhället för tillfället utan vi ser att vi kan arbeta med en kontinuerlig samhällsnytta som en del av vår affär. Vi är ett ungt bolag med ett väldigt stort bestånd och vi lägger allt mer kraft på att ta hand om det vi äger, och utveckla våra områden till mer attraktiva områden är både lönsamt och ger oss större möjligheter till att förtäta och bygga fler bostäder.

Variation ger integration

– Attraktiva och hållbara livsmiljöer handlar för oss till stor del om att skapa dynamik i en stadsdel genom vad vi kallar värdeskapande områdesutveckling. Rikshem strävar efter att tillföra fler bostäder och samhällsfastigheter till våra befintliga områden där olika funktioner och flera fastigheter skapar synergieffekter som bidrar både till en effektiv förvaltning och förutsättningar för trivsammare områden. Ett sätt att utveckla områden så de blir mer attraktiva är att förtäta våra områden med samhällsfastigheter. Om vi bygger en vårdcentral, ett bibliotek eller ett äldreboende i ett bostadsområde då händer det saker. Ett bibliotek har förmågan att bryta barriärer och sudda ut gränser, där möts våra barn och unga och det skapar bättre förutsättningar för integration. Det är bra att ha samhällsfastigheter med arbetsplatser och bostäder i ett och samma område och på så sätt får vi också in arbetstillfällen som skapar ytterligare närvaro och som ökar tryggheten.

Ytterligare ett sätt att göra dessa hyresfastigheter attraktiva samtidigt som du får ett starkare och tryggare samhälle är att arbeta med blandade upplåtelseformer. Rikshem har redan byggt bostadsrätter i en del av sina hyreskvarter för att ge människor möjlighet att göra bostadskarriär och gå från sin hyreslägenhet och flytta till ett ägt boende. Nu försöker Rikshem även att få till småhus.

– Trivs du i området så vill vi gärna att du ska kunna bo kvar och då måste vi vara med och följa utvecklingen och se behoven och vårt mål är att vi ska växa med våra hyresgäster och då behövs även en mer blandning av bostäder. Kan vi erbjuda olika typer av upplåtelseformer i våra områden så ökar vi möjligheten att bo kvar i området.

Dessutom har Rikshem just startat ett samarbete med aktören Colive som tillhandahåller ett koncept för kollektivt boende.

Tillsammans vill företagen utveckla och etablera lägenheter med en planlösning anpassad för samboende, en boendeform som idag saknas på den svenska marknaden.

– Vi vill möjliggöra utvecklingen av nya boendeformer för att tillgodose de olika behov som finns genom livet. Samboende är en boendeform som efterfrågas och som kan bidra till en flexibilitet i samhället när unga kan flytta till jobben.

Bättre skola

En viktig nyckel till ett bra samhälle är att aktivt arbeta för en bra och fungerande skola. Om skolan fungerar bra och eleverna lyckas i skolan får de en bra start i livet vilket även ger bättre förutsättningar för samhället på sikt. I många skolor som ligger i anslutning till våra områden är omsättningen på eleverna i skolan väldigt hög, ofta baserat på att det är många familjer som flyttar till och från vissa områden. Enligt Jurdell är det ett problem som fastighetsägare kan påverka och i och med detta stödja skolan.

– Det säger sig självt att det blir svårare för skolan om det är en för högt flöde av elever och det kan bli en ond cirkel. Om lärarna dessutom inte trivs på grund av den höga arbetsbelastningen samt en hög omsättning av elever medför det svårigheter att bibehåll bra utbildning, och du får som barn sämre förutsättningar. Det finns skolor som ligger i närheten av våra områden där endast 20 -25 procent av eleverna klarar godkänt i alla ämnen. På andra håll i samma stad kan det exempelvis vara 90 procent som klarar godkänt i alla ämnen. Eftersom vi vill att våra hyresgäster aktivt ska välja våra områden att bo i är dessa frågor väldigt viktiga för oss. Det är bland annat därför vi har läxhjälp och vi skulle gärna lägga kraft på att bygga de bästa skolorna i anslutning till våra områden om vi hittar rätt hyresgäst.

Av Jesper Lögdahl

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se