Grönt ljus för stadsutveckling vid Gibraltarvallen
Volymmodell som visar möjlig utbyggnad inom planområdet. Föreslagen bebyggelse i blått. (Skiss: Liljewall arkitekter)

Grönt ljus för stadsutveckling vid Gibraltarvallen

Stadsutveckling

28 februari 2022

Kommunfullmäktige i Göteborg har antagit en ny detaljplan för området vid Gibraltarvallen. Det öppnar för nya bostäder, service och akademisk verksamhet tillsammans med ett nytt torg och en ny park.

Akademiska Hus kan därmed tillsammans med Chalmers fortsätta att utveckla Campus Johanneberg till en än mer levande och integrerad del av staden.

Detaljplanen, som nu har godkänts i kommunfullmäktige, möjliggör ny bebyggelse med en flexibel användning vid Gibraltarvallen samt utveckling av omkringliggande stråk och platser.

För Akademiska Hus, som äger 90 procent av marken inom detaljplanen, är beslutet mycket glädjande.

– Detaljplanen ger oss möjlighet till en hållbar, långsiktig och effektiv användning av vår mark och att vi kan fortsätta utveckla Campus Johanneberg till en attraktiv och spännande ny stadsdel. Planen medger byggande av såväl studentbostäder som lärandemiljöer och säkrar området som en fortsatt resurs för Chalmers utveckling, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Studentkvarteret Mira först ut

Som ett första steg i att förverkliga detaljplanen planerar Akademiska Hus att uppföra ett studentbostadskvarter som går under namnet Mira.

Projektet omfattar cirka 320 hållbara boenden med en mix av enskilda och delade ytor. Mira planeras att byggas på den nuvarande parkeringen, väster om Gibraltargatan, med start 2023.

– Vi vet att efterfrågan på student- och forskarbostäder är stor runt om i landet och därför arbetar Akademiska Hus engagerat med att skapa fler bostäder på campus. Det är viktigt för oss och i det här fallet Göteborg som en attraktiv studentstad. Många beslut återstår innan en byggnation kan starta vid Gibraltarvallen, men den antagna detaljplanen är ett steg på vägen, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska Hus.

Utöver Akademiska Hus mark med byggrätter har Göteborgs stad genom en markanvisningstävling gett möjlighet för HSB och Riksbyggen att utveckla det sydligaste kvarteret med hyres- och bostadsrätter, på mark som ägs av staden.

När övriga kvarter och byggrätter kommer att tas i anspråk och vilken inriktning dessa kommer att ha är i dagsläget oklart.

Detaljplanen ger Akademiska Hus möjlighet att:

•utveckla 116 000 m2 varav 81 000 m2 är möjliga för bostäder.

•utveckla stadsrum och parker inom Campus Johanneberg.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se