Gott första kvartal för Batljan Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

Gott första kvartal för Batljan

Ekonomi

27 april 2018

Siffrorna visar på gott driftsnetto och nu blir det fortsatt fokus på att stärka den finansiella ställningen för SBB.

 

SBB har återigen visat på ett år med en god start. På nästan samtliga punkter steg siffrorna och bland annat ökade hyresintäkterna till 390 miljoner driftsöverskottet steg till 233 miljoner.

– Vi bygger Nordens ledande bolag för samhällsfastigheter och bostäder med trygga kassaflöden. Under det första kvartalet har vi fortsatt att fokusera på att stärka vår finansiella ställning genom att återköpa ytterligare obligationer samt återbetala alla ägarlån och mezzaninelån, kommenterar Ilija Batljan, vd, SBB.

Och året fortsätter i samma strategi:

– Vi fortsätter med värdeskapande genom att vi har förhandlat nya hyror efter renovering för totalt 1 279 lägenheter. Under första kvartalet påbörjades renovering av 91 lägenheter (50 av dessa var färdiga under kvartalet). Totalt är nu förberett renovering av ytterligare 360 lägenheter i år. Vi påbörjade dessutom investeringar i ombyggnad och tillbyggnad av ett antal samhällsfastigheter, menar Batljan.

Av Redaktion

Faktaruta

Kvartalssiffror för SBB:

 • Hyresintäkterna ökade till 390 mkr (236).
 • Driftsöverskottet ökade till 233 mkr (131).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 39 mkr (32).
 • Resultat före skatt blev 151 mkr (846), varav:
 1. Förvaltningsresultatet ingår med 73 mkr (35). Justerat för engångseffekter är förvaltningsresultatet 103 mkr.
 2. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 73 mkr (644).
 3. Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 1 mkr (171).
 4. Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med -0,4 mkr (-4).
 5. Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 4 mkr (0).
 • Periodens resultat var 113 mkr (648) efter avdrag för uppskjuten skatt om -29 mkr (-190) och aktuell skatt om -9 mkr (-8), motsvarande ett resultat per aktie om 0,19 kr (1,59) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde ökade till 24 mdkr (17).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 7 360 mkr (7 120), motsvarande 9,97 kr (9,65) per aktie.
 • Renovering av 91 lägenheter påbörjades under kvartalet.
 • Överskottsgraden ökade till 60 % (55%).

Källa: SBB

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se