Förvärv i Kungsbacka och planer för nytt bostadsområde

Förvärv i Kungsbacka och planer för nytt bostadsområde

Transaktion

25 maj 2022

Sveaviken Bostad AB har ingått avtal med Landia AB om förvärv av framtida bostadsbyggrätter på fastigheten Skårby 13:4 i Anneberg, Kungsbacka kommun.

 Anneberg är i kommunens nya översiktsplan utpekat som ett fokusområde för framtida nybyggnation. Här har Sveaviken Bostad möjlighet att i nära samarbete med Kungsbacka kommun planera för och utveckla en ny stadsdel med hållbara och attraktiva bostäder.  

Fastigheten Kungsbacka Skårby 13:4 har en total areal om cirka 50 hektar och är belägen i ett naturområde mellan Anneberg och Skårsjön. I Anneberg finns vardagsservice, rekreation och skolor, medan Göteborg C nås med en tågresa på 19 minuter från Anneberg station. Några kilometer söder om Skårby finns Kungsbacka stad.  

Kungsbacka kommun har i sin översiktsplan, som vann laga kraft i december 2021, pekat ut Anneberg som prioriterat för framtida bostadsbebyggelse. I översiktsplanen hänvisas till strategi 2040 som säger att nybyggnation ska vara långsiktig, smart och hållbar. I strategin pekas Anneberg ut som ett av tre områden i Kungsbacka i fokus för nybyggnation.

Sveaviken Bostad kommer att arbeta med Arkitekterna Krook & Tjäder för att tillsammans med Kungsbacka kommun skapa bästa möjliga förutsättningar att utveckla ett nytt bostadsområde i Skårby, Anneberg. Bostäderna kommer att ligga vackert i kuperad terräng, samtidigt som det är nära till goda kommunikationer och all tänkbar service.

  • Skårby har med sitt såväl natursköna som kommunikationsnära läge optimala förutsättningar att bli ett attraktivt bostadsområde. Sveaviken har alltid en hög ambitionsnivå avseende hållbarhet och gestaltning, vilket gör Krook & Tjäder till en given samarbetspartner för kommande planarbete. Vi delar kommunens ambition att utveckla området och ser fram emot att vara en aktiv partner i en framtida samverkansdialog, säger Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad.

Sveaviken Bostad har kommit överens med Landia om ett byggrättsvärde på 4600 SEK per m2 ljus BTA bostäder. Byggrätterna tillträds i takt med att framtida detaljplaner vinner laga kraft. Förberedelser pågår för att starta en fördjupad översiktsplan för Anneberg, varefter nya detaljplaner inom området kan påbörjas.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se