Förvaltningsresultatet backar men Castellum står starkt
– Vår underliggande affär är stark och vi upplever en bra hyres- och fastighetsmarknad, vilket inte minst vår nettouthyrning och starka värdeutveckling sista kvartalet vittnar om, säger tf VD Jakob Mörndal.

Förvaltningsresultatet backar men Castellum står starkt

Ekonomi

19 oktober 2021

Castellum redovisar ett lägre förvaltningsresultat och driftnetto för Q3, jämfört med samma period i fjol. Men i övrigt är siffrorna positiva.

Hyresintäkterna för perioden blev 1 501 miljoner kronor (1 489), alltså en uppgång med 0,8 procent jämfört med Q3 2020.

Driftnettot uppgick till 1 060 miljoner kronor (1 122), en minskning med 5,5 procent jämfört med i fjol.

Förvaltningsresultatet landade på 888 miljoner kronor (899), en minskning med 1,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 782 miljoner kronor (1 294) och resultatet efter skatt blev 1 514 miljoner kronor (1 015), en uppgång med 49,2 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie blev 230 kronor (200).

Nettouthyrningen noterades till 27 miljoner kronor (-9) och nettoinvestering uppgick till 5 612 miljoner kronor (618) under Q3.

Belåningsgraden gick ner till 36 procent från 41 procent för perioden.

– Vår underliggande affär är stark och vi upplever en bra hyres- och fastighetsmarknad, vilket inte minst vår nettouthyrning och starka värdeutveckling sista kvartalet vittnar om. Således fortsätter den trend vi upplevde och kommunicerade redan i Q2. Detta tillsammans med en hög investeringstakt tredje kvartalet (förutom vårt bud på Kungsleden) – motsvarande en investeringsvolym om ca 14 mdkr – borgar för fortsatt kassaflödestillväxt och ett starkt avslut på året. Vi ser alltså fortfarande ingen tydlig negativ effekt av pandemin i vår affär, utan vi fortsätter att utveckla vårt erbjudande för att långsiktigt möta en förändrad kontorsmarknad, skriver tf VD Jakob Mörndal i sin kommentar till Q3-rapporten.

Det förestående uppköpet av Kungsleden kommenterar Jacob Mörndal på följande vis:

– Fokus för det sammanslagna bolaget är att fortsätta skapa aktieägarvärde och nå vårt långsiktiga mål att växa förvaltningsresultatet per aktie årligen med 10 procent med en bibehållen utdelning om minst 50 procent av förvaltningsresultatet.

Castellum har under Q3 köpt drygt 23,9 miljoner aktier i norska Entra för en genomsnittskurs om cirka 209 norska kronor per aktie.

Castellums totala ägande i Entra uppgick vid utgången av perioden till 31,5 procent. Därmed ändras redovisningsmässigt innehavet från ett finansiellt innehav till ett intressebolag.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se