Försiktigt år gav Balder goda resultat Erik Selin. Foto: Collector

Försiktigt år gav Balder goda resultat

Ekonomi

23 februari 2018

Det är första året på länge som Erik Selin legat så här lågt med sina investeringar. Trots det ökar bolaget och visar goda siffror.

 

Förra året bjöd inte på några större skrällar från storbolaget. Balder valde att inte investera lika mycket som tidigare. En anledning är att Erik Selin vill sänka skulderna.

– Årets nettoinvestering, förvärv, försäljning och byggnationer, var i relation till fastighetsportsföljens storlek mindre än på många år, detta berodde på hård konkurrens om bra objekt men också på att vi prioriterat lägre skuldsättningsgrad. Under året har vårt arbete inom fastighets-/stadsutveckling gått framåt på ett mycket bra sätt och resulterat i ett antal färdiga och kommande detaljplaner för bostäder, säger han i ett uttalande.

Värt att notera är att boalagets fastighetsvärde nu är uppe i 98,4 miljarder. Trots ett lugnt år. Men det visar sig vara en god strategi för årsrapporten visar på goda siffror.

– Förvaltningsresultatet per aktie ökade under året med 24 % och uppgick till 14,74 kr. För fjärde kvartalet blev motsvarande resultat 4,16 kr, en ökning med 23 % jämfört med samma period föregående år. Substansvärdet steg 15 % till 229,25 kr per aktie. Aktuell intjäning förbättrades 24 % från 13,52 kr till 16,81 kr och aktiekursen steg 19 % till 219,40 kr. Detta innebär att aktien, relativt förvaltningsresultatet och aktuell intjäning, blev något billigare men relativt substansvärdet något dyrare under året. Sett över längre tidsperioder kommer intjäning, substansvärde och aktiekurs utvecklas i ungefär samma takt men under kortare tidsperioder är som bekant aktiekursen frikopplad från underliggande värden och intjäning.

Under 2018 ser Selin dock att det finns utrymme för expansion. Om marknaden håller sig stabil vill säga.

- Jag ser framför mig en successiv ökning av vår bostadsbyggnation givet att efterfrågan på bostads- och hyresrätter kvarstår på nuvarande nivå. Eftersom Balder i grund och botten är ett bolag med starkt kassaflöde ger det oss frihet och flexibilitet även när det kommer till att avgöra rätt tid, byggstarter och upplåtelseform.

Av Redaktionen

Faktaruta

Balders 2017:

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 804 Mkr (2 265), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 24 % till 14,74 kr (11,89)
  • Hyresintäkterna uppgick till 5 915 Mkr (5 373)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 7 118 Mkr (5 474) motsvarande 38,71 kr per stamaktie (30,38)
  • Substansvärdet uppgick till 229,25 kr per stamaktie (198,49) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 185,02 kr per stamaktie (157,63)

Källa: Balder

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se