Förnyat OP fortsätter tillväxtresan – Det är glädjande att se att vårt bestånd nu börjar komma upp i sådan volym att vi ser goda möjligheter att sänka våra räntekostnader under de närmsta 12 månaderna, säger VD Oscar Engelbert.

Förnyat OP fortsätter tillväxtresan

Ekonomi

29 oktober 2021

Oscar Properties omsättning och resultat ökade kraftigt i Q3 jämfört med samma period i fjol. Bolaget fortsätter tillväxtresan med sin förnyade affärsmodell.

 – Under årets tredje kvartal har vi fortsatt fokusera på att utveckla vår förvaltningsverksamhet, då vårt bestånd nu vuxit till att omfatta fastigheter till ett värde om 6,846 miljarder kronor belägna över hela Sverige och där vi fortsätter att fokusera på förvärv av tillgångar som ger stabila kassaflöden, säger VD Oscar Engelbert och fortsätter:

– Vi redovisar för det tredje kvartalet hyresintäkter om 57 mkr exklusive driftnettogarantier. Enligt IFRS regelverk redovisas erhållna driftnettogarantier som värdeförändringar istället för hyresintäkter vilket innebär att driftnettot egentligen är cirka 20 miljoner högre för årets första tre kvartal än vad som framgår i resultaträkningen.

Då det tredje kvartalet präglats av en hög transaktionstakt och nya finansieringar har finansnetto under det tredje kvartalet belastats med kostnader av engångskaraktär på ca 20 miljoner kronor.

– Vi redovisar höga finansiella kostnader bland annat på grund av förtidslösen av obligationen samt höga räntor på bryggfinansieringar som upptagits i samband med förvärv, säger Oscar Engelbert.

Oscar Properties redovisar för det tredje kvartalet värdeförändringar om 165,6 miljoner kronor vilket är hänförligt till bolagets fastigheter i Stockholm och Helsingborg. Fastigheterna är värderade med ett avkastningskrav om 5,1 procent för Stockholm och 5,9 procent för Helsingborg.'

– Det är glädjande att se att vårt bestånd nu börjar komma upp i sådan volym att vi ser goda möjligheter att sänka våra räntekostnader under de närmsta 12 månaderna. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår fastighetsportfölj och identifiera nya möjligheter för tillväxt både genom förvärv och tillskapande av byggrätter som skall generera stabila kassaflöden och bestående värden, som även långsiktigt kommer att möjliggöra fortsatt tillväxt i linje med vår strategi, summerar Oscar Engelbert.

Summering av Q3 2021 för Oscar Properties:

• Nettoomsättningen uppgick till 59,6 mkr (6,6).

• Värdeförändring fastigheter uppgick till 165,6 mkr (13,9).

• Rörelseresultatet uppgick till 168,4 mkr (-45,4).

• Periodens resultat uppgick till 78,2 mkr (-36,1).

• Resultat per stamaktie uppgick till -0,02 kronor (-0,19).

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se