Företagsparken växer - Fastator blir majoritetsägare – Företagsparken har vuxit kraftigt under 2021 och sammantaget mer än fyrdubblat fastighetsvärdet. Den mycket höga förvärvsakten under året visar på styrkan i Företagsparkens affärskoncept, säger Knut Pousette, VD för Fastator.

Företagsparken växer - Fastator blir majoritetsägare

Transaktion

2 december 2021

Företagsparken växer till 3,6 Mdkr och Fastator blir nu majoritetsägare i bolaget.

Fastator har genomfört ett antal transaktioner som leder till att Fastator blir majoritetsägare i Företagsparken med en ägarandel om totalt 79% samtidigt som Företagsparken växer och når ett fastighetsvärde om 3,6 Mdkr – upp från 0,8 Mdkr i början av året.

– Företagsparken har vuxit kraftigt under 2021 och sammantaget mer än fyrdubblat fastighetsvärdet. Den mycket höga förvärvsakten under året visar på styrkan i Företagsparkens affärskoncept. Vi ser fortsatt ett stort antal intressanta förvärvsmöjligheter och ser fram emot Företagsparkens fortsatta tillväxtresa utifrån en position som majoritetsägare. Behovet av företagsparker i nära anslutning till svenska städer bara ökar, utifrån näringslivets omställning mot starkare lokala och regionala försörjningskedjor, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Fastator har förvärvat befintliga aktier i innehavsbolaget Företagsparken, sålt fastigheter om 400 Mkr och sitt innehav i Abamco Fastigheter till Företagsparken samt konverterat samtliga ägarlån till eget kapital i Företagsparken.

Genom transaktionerna blir Fastator alltså majoritetsägare i Företagsparken med en ägarandel om totalt 79%.

Transaktionerna har genomförts och förvärvet av befintliga aktier i Företagsparken finansieras med befintliga likvida medel.

Företagsparkens styrelseordförande Leif Östling och VD Joakim Orthén blir i samband med transaktionerna aktieägare i Företagsparken med ett innehav om vardera knappt 1% av aktierna.

Som en följd av transaktionerna kommer de båda innehavsbolagen Abamco och Vivskä upphöra som särredovisade innehavsbolag i Fastator.

Båda dessa innehavsbolag etablerades under våren 2021 med syfte att vara transaktionsintensiva och i förlängningen möjliggöra ytterligare tillväxt för Företagsparken, vilket nu sker.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se