Fortsatt vikande betongproduktion Foto: Pixabay

Fortsatt vikande betongproduktion

Analys

4 oktober 2019

För årets andra kvartal ses en fortsatt nedåtgående trend för den totala betongproduktionen i Sverige.

Totalt producerades cirka 2 041 000 kubikmeter betong andra tertialet i Sverige vilket är 5 procent lägre än motsvarande period 2018.

– Årets första tertial såg vi en ökning inom kategori Infrastruktur men för andra tertialet ses en lägre produktion. Produktionen av betong för kategori infrastruktur kan variera en del beroende på när projekten är betongintensiva inte minst för de stora infrastrukturprojekten. Det pågår en utbyggnad och upprustning av infrastrukturen i Sverige som vi har förhoppning ska ge positiv effekt på betongproduktionen framöver, avslutar Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

Den avtagande trenden är inte oväntad med tanke på den inbromsning som skett för bostadsbyggandet. Betongproduktionen under årets andra tertial 2019 var totalt sett 4 procent lägre inom kategori Hus jämfört med samma period 2018. Inom kategori Infrastruktur minskade också betongproduktionen under det andra tertialet med 6 procent jämfört med 2018.

– Senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan på betong i Sverige, framför allt gällande betong till bostäder som gett väldigt höga nivåer på betongproduktionen både 2017 och 2018. Även om det nu ses en nedåtgående trend är betongproduktionen ändå på en fortsatt på hög nivå. Hur nedgången inom bostadsbyggandet kommer att påverka betongproduktionen under resten av året blir intressant att följa, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se