"Flexibla byggnader ökar hållbarhet hos kommuner" – Hela vår affärsmodell är cirkulär eftersom byggnadsenheterna kan anpassas och flyttas efter förändrade behov, säger Adapteos hållbarhetsdirektör Hanna Wennberg.

"Flexibla byggnader ökar hållbarhet hos kommuner"

sustainability

9 april 2021

Adapteo hävdar i sin nya hållbarhetsapport att Sveriges kommuner kan accelerera sitt klimararbete med flexibla byggnader. 

Adapteos affärsidé är att erbjuda anpassningsbara och cirkulära byggnadslösningar där offentliga verksamheter utgör en stor andel av kunderna.

Företaget menar att deras nya hållbarhetsrapport visar på en stor potential för Sveriges kommuner att accelerera utvecklingen mot ett klimatneutralt byggande – med den typ av flexibla byggnader som man tillhandahåller.

– Hela vår affärsmodell är cirkulär eftersom byggnadsenheterna kan anpassas och flyttas efter förändrade behov. Om fastighetsförvaltningar och stadsplanerare skapade utrymme för flexibla lösningar när de lägger detaljplaner, skulle det skapa förutsättningar att nå klimatmålen, säger Adapteos hållbarhetsdirektör Hanna Wennberg.

Adapteos byggnader kan monteras ner, anpassas och återvändas åtskilliga gånger, utan att kompromissa med inomhusmiljö eller kvalitet, menar företaget.

I bruk efter 30 års återanvädning

Flera av Adapteos byggnadsenheter är fortfarande i bruk efter 30 år av återanvändning. Utöver detta arbetar företaget löpande med att stärka hållbarheten i verksamheten och klimatanpassa tillverkning och transporter, vilket bland annat lett till att Adapteo uppnått AA-status i MSCI:s ESG-rating.

Under 2020 har företaget även säkrat att allt trä som används i den svenska produktionen är miljöcertifierat enligt Forestry Stewardship Council, FSC. Dessutom använder företaget enbart el från förnyelsebara energikällor i verksamheterna i Sverige och Finland.

Offentliga verksamheter utgör en stor del av Adapteos nuvarande kunder. Under 2020 levererade företaget 156 skolor och förskolor. Totalt studerar och arbetar nu cirka 140 000 elever och lärare i Adapteos lokaler.

Skolorna når samma krav på utformning och inomhusmiljö som ställs på permanenta byggnader, men deras miljöpåverkan blir avsevärt lägre, menar Adapteo.

Finska miljödepartementet: låga utsläpp

Detta visas också i mätningar som genomförts av Finlands miljödepartement där utsläppen av växthusgaser under en typisk Adapteo-byggnads livscykel beräknades till den låga siffran 13,48 kg CO2e/kvadratmeter per år.

– Vi bygger i trä vilket i sig avsevärt minskar miljöpåverkan. Om vi slutar se anpassningsbara byggnadslösningar som en tillfällig nödlösning får vi ett flexibelt och hållbart sätt att komplettera vårt traditionella och i huvudsak statiska tänkande kring fastigheter och byggande. Där finns en enorm outnyttjad potential, säger Hanna Wennberg.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se