Fastator växer vidare med ökade intäkter – Vi har haft en hög aktivitet inom det som är själva kärnan i Fastators affärsidé – att som investmentbolag starta, utveckla och driva bolag inom fastighetsrelaterade segment, säger VD Knut Pousette.

Fastator växer vidare med ökade intäkter

Ekonomi

5 maj 2021

Fastator ökade omsättningen med drygt tio miljoner i Q1 2021, som en följd av förvärv och en uppgång för Nordic PM.

Fastator hade en omsättning på 72,1 miljoner kronor under första kvartalet 2021 (62,7). De högre intäkterna beror främst förvärv av fastigheter under 2020 och en ökning av förvaltningstjänster i Nordic PM.

Värdeförändringar av fastigheter under Q1 2021 var 81,2 miljoner kronor (7,5). Resultat från intresseföretag blev -37,5 miljoner kronor (-8,8). Periodens resultat noterades till 0,9 miljoner kronor (-21,4).

Förvaltningsfastigheter per 31 mars 2021 uppgick till 1 532 miljoner kronor (1 189) och innehav i intressebolag per samma datum var 931 miljoner kronor (929). Substansvärdet per aktie uppgick vid periodens slut till 21,88 kronor (21,77).

Här följer kommentarer om Fastators olika innehavsbolag från VD Knut Pousette:

– Vi har haft en hög aktivitet inom det som är själva kärnan i Fastators affärsidé – att som investmentbolag starta, utveckla och driva bolag inom fastighetsrelaterade segment. Två nya transaktionsintensiva bolag har startats fram till april, ett helägt och ett JV-bolag med ett totalt fastighetsvärde om drygt 1,1 miljarder kronor, båda med syfte att i högt tempo finna lönsamma affärer, förvärva fastigheter och fastighetsbestånd som efter renodling och utveckling passar in i Fastators innehavsbolag.

– Fastator förvärvade även 50 procent av Svenska Bostadskompaniet AB som fokuserar på bostadsfastigheter i södra Sverige. Med totalt 300 miljoner kronor i fastighetsvärde samt en gedigen pipeline och erfaren ledning ser jag fram emot bolagets utveckling.

– Point Properties visade under kvartalet ytterligare styrkebesked kring sitt koncept att utveckla centrumhandel i små- och mellanstora städer. Med nya VD Magnus Åkesson på plats emitterade Point obligationslån om 600 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 800 miljoner kronor. Fastigheter förvärvades i centrala Örnsköldsvik och i Göteborg vid Backaplan, precis i området där en ny stadsdel växer fram. Bland detaljister är intresset för Points koncept mycket stort, vilket avspeglar sig i att bland annat 4 000 kvadratmeter nya hyresavtal har tecknats med flera ankarhyresgäster.

– Studentbostäder i Sverige är det enda renodlade studentbostadsbolaget på börsen och ledande i sitt segment. Med sammanlagt fyra förvärv, varav det senaste i april i Köpenhamn om 1,6 miljarder kronor, har bolaget ett fastighetsbestånd om totalt 6,0 miljarder kronor.

– Företagsparken tillträdde tillsammans med Fastator fastigheter om totalt 600 miljoner kronor och bolaget har därmed ett totalt fastighetsvärde om 1,1 miljarder kronor, en mycket god början på en tillväxtresa med ett tvåsiffrigt mål inom ett par års tid.

– Nordic PM är vårt förvaltningsbolag som också de visar på god tillväxt både genom Fastatorgruppen och utomstående kunder. Men framförallt är Nordic PM något av smörjmedlet för tillväxtmotorn Fastator. De finns över hela landet, ser möjligheter och lösningar, och är en trygghet och förutsättning för våra innehavsbolags höga tillväxttakt och alla hyresgästers bästa.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se