Fastator ökar på med miljonlån Foto: TT

Fastator ökar på med miljonlån

Ekonomi

7 mars 2019

Fastator har beslutat att emittera ytterligare företagsobligationer under sitt utestående obligationsprogram 2018/2021.

Fastator emitterade den 26 oktober 2018 ett säkerställt obligationslån om 350 miljoner inom ett rambelopp om 700 miljoner.

Målsättningen i denna tap issue var att emittera ytterligare obligationer för 100 miljoner. Tack vare en mycket stark efterfrågan under book building har Fastator beslutat att emittera ytterligare obligationer om totalt 200 miljoner under obligationslånets befintliga rambelopp, vilket innebär att den totala utestående volymen efter emissionen uppgår till 550 miljoner.

De nya företagsobligationerna har emitterats till en kurs om 100 procent av nominellt belopp. De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och Fastator kommer ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 8,50 procent och har slutligt förfall i oktober 2021. Fastator avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm inom 10 bankdagar från emissionsdatumet.

Emissionslikviden avses användasi bolagets löpande verksamhet, inklusive fastighetsförvärv och investeringar i intressebolag och fastighetsrelaterade tillgångar i enlighet med obligationsvillkoren.

I samband med obligationsemissionen så har Fastator beslutat att justera obligationsvillkoren till förmån för obligationsinnehavarna genom att tillförsäkra att panten över aktierna i dotterbolaget Vivskä inte kan släppas under obligationsvillkorens s.k. säkerhetstest.

Ändringen är avstämd och godkänd av Agenten, Nordic Trustee & Agency. Separat underrättelse om uppdateringen av villkoren skickas till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av obligationerna enligt skuldboken per den 6 mars 2019.

Pareto Securities och Swedbank har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Advokatfirman Glimstedt Stockholm har agerat juridisk rådgivare i transaktionen.

Obligationslånet placerades framgångsrikt bland primärt svenska investerare med ytterligare efterfrågan från övriga Norden och Kontinentaleuropa. Sammantaget deltog drygt 40 investerare i emissionen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se