Fabege: Starkt Q3 med kraftigt ökad nettouthyrning
– Vi redovisar ett starkt kvartal ur flera aspekter med en mycket stark nettouthyrning om 130 Mkr varav 74 under tredje kvartalet, säger Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Fabege: Starkt Q3 med kraftigt ökad nettouthyrning

Ekonomi

20 oktober 2021

Q3 visar på ökad aktivitet på hyresmarknaden och en mycket bra nettouthyrning för Fabege. Perioden bjöd på ökade hyresintäkter och förbättrat driftsnetto för bolaget i jämförelse med förra året.

Värdetillväxten i Fabeges fastighetsportföljen var god och projekten fortlöper enligt plan.

Hyresintäkterna ökade till 2 143 Mkr (2 103). I identiskt bestånd ökade intäkterna med 1 procent jämförelse med föregående år.

Driftsöverskottet ökade till 1 616 Mkr (1 584). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 1 procent (7).

Överskottsgraden uppgick till 75 procent (75).

Förvaltningsresultatet ökade till 1 119 Mkr (1 104).

Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 475 Mkr (1 941).

Nettouthyrning uppgick till 130 Mkr (4). För tredje kvartalet enskilt uppgick nettouthyrning till 74 Mkr (-16).

Periodens resultat efter skatt ökade till 3 142 Mkr (2 133), motsvarande 9:72 kr per aktie (6:50).

– Vi redovisar ett starkt kvartal ur flera aspekter med en mycket stark nettouthyrning om 130 Mkr varav 74 under tredje kvartalet, ett ökat driftsöverskott och fortsatt postiva omvärderingar i fastighetsportföljen, säger Stefan Dahlbo, VD Fabege.

Han lyfter fram den stora uthryningen till Alfa Laval och förvärvet av SHH Bostad som extra viktiga händelser under och efter perioden.

– Vi genomförde en av årets största kontorsuthyrningar i Sverige då Alfa Laval valde att flytta sin verksamhet till Flemingsberg och i början av oktober genomförde vi ett strategiskt förvärv av SHH Bostad vilket stärker vår position som stadsutvecklare i Storstockholm.

Stafan Dahlbo är även optimistisk inför resten av året och 2022:

– Vi går in i framtiden med en stark balansräkning vilket skapar möjligheter att skapa ytterligare aktieägarvärde. Med vår stabila kundbas, vårt moderna fastighetsbestånd i bra lägen och med en stark marknad i ryggen ser vi med tillförsikt fram emot fjärde kvartalet 2021 och de nästkommande åren, 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se