Fabege - "ett av de bästa åren någonsin"
Christian Hermelin, vd, Fabege. Foto: Fabege

Fabege - "ett av de bästa åren någonsin"

Ekonomi

19 oktober 2017

I dag kom delårsrapporten från Fabege med starka siffror: - Med vårt stabila kassaflöde och med vår välbelägna projektportfölj ser jag fram emot en fortsatt god utveckling också under 2018, säger Christian Hermelin, vd, Fabege.

 

Fabeges långsiktiga substansvärde (EPRA NAV) uppgick till 190 kronor per aktie, en ökning med 32 procent jämfört med samma period ifjol.

Nettouthyrningen under perioden januari-september uppgick till 190 miljoner, ett av Fabeges bästa år någonsin. Omförhandlingarna under perioden gav en genomsnittlig ökning av hyresvärdet med 27 procent, ett kvitto på den starka på hyresmarknaden i Stockholm under den senaste tiden.

Under kvartalet fortsatte värdetillväxten i fastighetssportföljen. Inklusive förvärven redovisar Fabege nu ett fastighetsvärde som överstiger 55 miljarder. Värdetillväxten på 4 452 miljoner drevs främst av högre hyresnivåer och projekt men också av något fortsatt sjunkande avkastningskrav.

Periodens resultat före skatt uppgick till 5 389 miljoner (5 166). Ökningen förklaras främst av förbättrat förvaltningsresultat och lägre undervärde i derivatportföljen i jämförelse med föregående år. Hyresintäkterna uppgick till 1 688 miljoner (1 573) och driftsöverskottet uppgick till 1 230 miljoner (1 125).

Genom uthyrningen till Bilia på fastigheten Stora Frösunda i Solna frigörs nu byggrätter för försäljning och exploatering av området. I Haga Norra kommer Fabege skapa en attraktiv mix av bostäder, arbetsplatser och service som skapar en levande stadsdel för människor med olika bakgrund och i olika åldrar som bor, verkar och vistas i området. Sammanlagt kommer den nya stadsdelen bestå av 900 bostäder, 55 000 kvadratmeter kontor för 5 000 medarbetare och 7 000 kvadratmeter service och butiker. Målet är att hela stadsdelen ska vara färdigutvecklat 2025.

- Jag är särskilt nöjd med de två större uthyrningarna till Swedbank respektive Bilia som banar väg för fortsatt värdeskapande projektutveckling. Uthyrningsgraden i projektportföljen uppgår nu till 88 procent. Projekten fortsatte att leverera på hög nivå – avkastningen på investerat kapital under perioden uppgick till 66 procent. Fabege har en organisation som förmår ta vara på möjligheter att skapa värde. Med vårt stabila kassaflöde i förvaltningen och med vår välbelägna projektportfölj ser jag fram emot en fortsatt god utveckling också under 2018, kommenterar Christian Hermelin, vd, Fabege.

Av Redaktionen

Faktaruta

Delårsrapport januari – september 2017

  • Hyresintäkterna ökade till 1 688 Mkr (1 573) främst till följd av att färdigställda projektfastigheter genererar intäkter. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 8,5 procent (9).
  • Driftsöverskottet ökade till 1 230 Mkr (1 125). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 11,5 procent. Överskottsgraden uppgick till 73 procent (72).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 713 Mkr (637).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 4 452 Mkr (4 660) och på räntederivat till 227 Mkr (-131).
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 5 389 Mkr (5 166).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 202 Mkr (4 346), motsvarande 25:40 kr per aktie (26:28).
  • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 190 Mkr (87).
  • Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 27 procent. Soliditeten uppgick till 47 procent (46).
  • Belåningsgraden uppgick till 44 procent (46).

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se