Ett handslag för klimatet
Tegelverket, en temporär vägg av återbrukat tegel från Bruksspecialisten som grafittimålats av konstnären Jonathan "Ollio" Josefsson. Infälld: Susan Runsten. Bilder: Jonatan Samsonowitz och Business Region Göteborg.

Ett handslag för klimatet

Reportage

22 maj 2023

Initiativet Handslaget i Göteborg drogs igång för att minska byggbranschens påverkan på klimatet. Ledorden lyder cirkulärt, återbruk och klimatneutralt.

Göteborgs stads klimatmål är tuffa. Till 2025 ska man ha minst 50 procent lägre utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv, jämfört med 2020, och det gäller både nya och ombyggda byggnader i egen regi, men också nyexploatering på mark och markanvisningar.

– Det är väldigt tuffa mål som staden satt upp för sitt eget byggande. Man behöver samarbeta med branschen för att nå målen. Alla måste göra sin del – och framförallt bli duktiga på sin del, säger Susan Runsten, Processledare på Business Region Göteborg.

För att få fart på cirkulärt byggande och återbruk startades initiativet Handslaget av Business Region Göteborg. Göteborg har gått i bräschen för utvecklingen och vill leda arbetet framåt. Initiativet går ut på att fastighetsägare i staden går samman för ett cirkulärt byggande. Namnet kommer från att man skakar hand om att följa punkterna i den avsiktsförklaring som upprättats.

– Alla i kedjan behöver ställa om och hitta sin affär i det cirkulära byggandet. Då måste vi få en efterfrågan, duktiga kravställare högt upp i värdekedjan och fastighetsägare måste tillgängliggöra material och produkter som de har i sina fastigheter för andra, om de inte ska nyttja dem själva. Vi riktar in Handslaget mot just fastighetsägarrollen för vi tror att de har en nyckelroll i att stimulera den här förflyttningen. Om de är tillräckligt många som gör det här samtidigt bidrar det till att vi verkligen får till det här.

Initiativet har mottagits väl av branschen och intresset har varit stort. För drygt ett år sedan hölls en ceremoni där de då 38 aktörerna skrev på avsiktsförklaringen under pompa och ståt. Man hade också ett konstverk av tegel där var och en som skrivit på fick ta med en tegelsten hem. Sedan dess har ytterligare 13 aktörer anslutit sig till initiativet.

– Det handlar om fastighetsägare som hört av sig direkt till oss och vill vara med i Handslaget. Nu är vi uppe i totalt 51 signaturer, inklusive BRG och branschorganisationen Fastighetsägarna. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att man ser potentialen i det. Att vi faktiskt i mycket högre grad måste gå från det linjära sättet att riva ut, bränna upp, slänga och köpa nytt, till att bevara och använda sådant vi redan har i våra byggnader. Annars kommer vi inte kunna få ner klimatpåverkan i den här branschen, och den är rätt stor. Milt sagt.

Flera utmaningar i sikte

Det krävs mycket av en stad för att kunna ställa om till ett cirkulärt byggande. På en aggregerad nivå krävs det att man som stad bestämmer sig för att genomföra det och att man har ett tydligt ledarskap att driva och möjliggöra.

– I alla organisationer, privata som offentliga, handlar det om att ge tid för att utveckla det här nya sättet att arbeta på och det behöver alla egentligen börja göra. Testa det, ta vara på den kunskap och kompetens som finns, och använda den, skala upp arbetet och accelerera det. Sitter du på ett stadsbyggnadskontor behöver du se din roll i att möjliggöra det här, i detaljplaner och annat. Sitter du på ett arkitektkontor behöver du se hur du i din roll kan designa för att möjliggöra återbruk, säger Susan Runsten.

Utmaningarna inför Handslaget, som Business Region Göteborg identifierade, var att det behövs fler tjänster och produkter för att det ska fungera. Får man till de volymer, ekonomi och fart som krävs kan man förverkliga den potential som faktiskt finns. Även enskilda fastighetsägare ställs inför flera utmaningar.

– Det är stor skillnad mellan att riva någonting och att demontera något i en byggnad och då behöver man ha leverantörer som klarar det. Du behöver själv utveckla en egen kunskap kring att inventera, beställa och dessutom få ekonomi i det. Utmaningarna finns på olika nivåer och det krävs att vi börjar nu, det är mitt huvudbudskap.

Snart stängs dörren

Göteborg är ensamma om ett initiativ exakt som Handslaget, även om många andra städer också jobbar mot ett klimatneutralt byggande. Susan Runsten har upplevt att flera andra städer hört av sig och vill veta mer om hur man gått tillväga för att initiera Handslaget. Och hon har flera råd till dem.

– Städer behöver byta erfarenheter och ta till sig kunskap och är man fastighetsägare behöver man hitta ett sätt internt. Det man lär sig i Handslaget här i Göteborg får man se till att kollegorna i andra städer får till sig. Och det är bråttom nu, på riktigt, om vi ska klara våra klimatmål. Vi kan inte bara prata utan vi måste lägga in det här i våra byggprojekt så fort vi bygger om, bygger nytt, river och renoverar. Alla måste börja tänka på hur man kan göra det så cirkulärt som möjligt, även städer.

Om man då som fastighetsägare vill gå med i Handslaget bör man skynda på. Fram tills nu har man kunnat höra av sig till Business Region Göteborg när man på ledningsnivå bestämt sig för att gå med, vilket är ett av kraven från BRG:s sida.

– Vi har sagt att man ska infria de här löftena 2024 och vi ser att det tar lite tid att omsätta ord till handling. Dessutom håller våra tegelstenar på att ta slut, jag har bara tre stycken kvar av det fina konstverket som gjordes. Man får med andra ord passa på, fram till sommaren kommer vi att hålla dörren på glänt. Därefter ska vi fokusera på att göra, säger Susan Runsten.

 

Artikeln är hämtad från World in Property magasin #1 2023. Läs magasinet här.

Faktaruta

Göteborgs stads fastighets- och anläggningsägare lovar att:

 • Genom återbruk och andra cirkulära lösningar bidra till måluppfyllelse i enlighet med stadens miljö- och klimatprogram och avfallsplan med ambitionen att återbruk – där så är relevant – alltid är förstahandsvalet senast år 2025, i såväl ny- som ombyggnation. För att möjliggöra detta ska vi:
 • Utveckla, dela erfarenheter om och samordna kompetens, kravställning, avtal, processer, rutiner, arbetssätt och stödmaterial som möjliggör återbruk som ett effektivt alternativ i bygg- och anläggningsprojekt.
 • Ställa krav på återbruk i upphandlingar och beställningar av projektörer, entreprenörer och andra leverantörer.
 • Tillgängliggöra och öka utbudet av återbrukade produkter samt i högre grad bevara och återanvända genom att återbruksinventera fastigheter och anläggningar inför planerade underhålls-, ombyggnads- och rivningsåtgärder.
 • Aktivt delta i gemensamma marknadsstimulerande satsningar kring produktkategorier som bedöms som särskilt lämpliga att återbruka.
 • Dela med sig av goda exempel och erfarenheter och samverka för att lösa gemensamma utmaningar.

Privata och andra offentliga fastighetsägare lovar att:

 • Utveckla kompetens och dela erfarenheter om kravställning på återbruk i upphandlingar och beställningar, liksom om processer, rutiner och arbetssätt för ett ökat återbruk.
 • Ställa krav på återbruk i upphandlingar och beställningar av projektörer, entreprenörer och andra leverantörer.
 • Tillgängliggöra och öka utbudet av återbrukade produkter genom att återbruksinventera fastigheter inför planerade underhålls-, ombyggnads- och rivningsåtgärder.
 • Sätta mål för det egna arbetet med återbruk och cirkulärt byggande och följa upp det. Dela med sig av goda exempel och erfarenheter och samverka för att lösa gemensamma utmaningar.

Fastighetsägarna i Göteborg lovar att under 2022–2024:

Sprida information till sina medlemmar om initiativet och skapa möjligheter för fler att gå med erbjuda kompetensutvecklande insatser till deltagande aktörer och övriga medlemmar i kunskapshöjande syfte och för ökad delaktighet skapa förutsättningar för fastighetsbranschen att genomföra omställningen från linjärt till cirkulärt byggande genom att ta vidare frågor, utmaningar och möjligheter som identifieras till en mer strategisk nivå.

Gothenburg Climate Partnership (BRG) lovar att:

 • Stärka värdekedjan kring cirkulärt byggande genom affärsutveckling och nya etableringar. Ta vara på erfarenheterna från Återbruk Väst och samverka med den nationella plattformen Centrum för Cirkulärt Byggande – CCBuild.
 • Arrangera rundabordssamtal, marknadsdialoger och living labs kring gemensamma utmaningar och möjligheter.
 • Erbjuda erfarenhetsutbyte, exportmöjligheter och synlighet nationellt och internationellt. 2024 är målet att åtagandena i avsiktsförklaringen har implementerats. 2025 är målet att en återbruksmarknad har etablerats. Avsiktsförklaringen ska bidra till att Göteborgs klimatavtryck är nära noll 2030.

Källa: Business Region Göteborg

Anslutna aktörer och fastighetsägare Göteborgs Stad:

 • Business Region Göteborg
 • Förvaltnings AB Framtiden
 • Bostads AB Poseidon
 • Bostadsbolaget
 • Egnahemsbolaget
 • Familjebostäder i Göteborg AB
 • Framtiden Byggutveckling AB
 • Gårdstensbostäder AB
 • Göteborgs Hamn AB
 • GöteborgsLokaler, Förvaltnings AB
 • Higab AB
 • Idrotts- och föreningsförvaltningen
 • Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
 • Liseberg AB
 • Lokalförvaltningen
 • Park- & naturförvaltningen
 • Göteborgs Stads Parkering AB
 • Trafikkontoret
 • Älvstranden Utveckling AB

Privata och övriga offentliga fastighetsägare:

 • Akademiska Hus
 • Alecta Fastigheter
 • Castellum
 • Chalmersfastigheter
 • Ernst Rosén AB
 • Fastighetsägarna Göteborg
 • Folksam Fastigheter
 • Hemsö Fastighets AB
 • HSB Göteborg
 • Hufvudstaden AB, Fastighetsutveckling Göteborg
 • Ivar Kjellberg Fastighets AB
 • Jernhusen
 • JM AB
 • MölndalsBostäder
 • NCC Property Development
 • Next Step Group
 • PEAB Bostad AB
 • Platzer Fastigheter
 • Riksbyggen
 • Robert Dicksons Stiftelse
 • Serneke Sverige AB
 • SGS Studentbostäder
 • Skandia Fastigheter Göteborg
 • Skanska Fastigheter Göteborg
 • Skanska Sverige AB
 • Stena Fastigheter Göteborg AB
 • Sverigehusen
 • Vasakronan
 • Volvo Car Corporation
 • Västfastigheter
 • Wallenstam AB

Källa: Business Region Göteborg

Pernilla Gilbert

World in Property
pernilla.gilbert@worldinproperty.se

Källa:

Artikeln är hämtad från World in Property magasin #1 2023.