Estea levererar ett starkt resultat Johan Eriksson, vd, Estea. Foto: Estea

Estea levererar ett starkt resultat

Ekonomi

16 maj 2022

Hyresintäkterna nästan duibbleras för perioden och periodens resultat vänds från minus till plus. 

 

Perioden i sammandrag

 

 • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 37,4 (21,0) MSEK.
 • Driftnettot uppgick till 27,2 (16,8) MSEK.
 • Förvaltningsresultatet var -1,6 (-0,1) MSEK.
 • Värdeförändringar på koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 34,1 (0,6) MSEK.
 • Omvärdering av koncernens kapitalandelslån har påverkat resultatet med 33,6 (-13,7) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt var 55,6 (-16,5) MSEK, varav -0,9 (-) belöper på innehav utan bestämmande inflytande.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -6,6 (4,0) MSEK.
 • Under perioden uppgick investeringar i nya och befintliga fastigheter till 114,0 (418,2) MSEK.
 • Förvaltningsfastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 3 141,2 (1 807,2) MSEK.
 • NAV-värdet som belöper på kapitalandelslån serie A uppgick vid periodens slut till 110,6 (105,2) procent. NAV-värdet baseras på fastigheternas redovisade värden.
 • De kommersiella hyresavtalen har en genomsnittlig hyresduration (WAULT) om 9,8 (9,6) år.

Resultat- och balansposter i sammandrag samt nyckeltal

Belopp i miljoner kronor 2022 jan-mar 2021 jan-mar 2021 jan-dec
Hyresintäkter 37,4 21,0 112,8
Driftnetto 27,2 16,8 82,0
Förvaltningsresultat -1,6 -0,1 8,1
Totalresultat 55,6 -16,5 6,1
Förvaltningsfastigheter 3 141,2 1 807,2 2 993,1
Skulder till kreditinstitut 1 860,2 1 086,5 1 822,0
Emitterat kapitalandelslån 1 252,2 822,0 1 252,2
Eget kapital 139,9 39,3 84,3
Balansomslutning 3 428,3 2 072,8 3 343,2
       
Nyckeltal      
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 99 99 99
Överskottsgrad, % 73 80 73
Hyresvärde, MSEK 155,9 90,4 148,4
Hyresduration, år 9,8 9,6 10,1
Direktavkastning, % 4,2 4,1 4,2
Medelränta kreditinstitut, % 1,82 1,80 1,74
Belåningsgrad, % 59,2 60,1 60,9
Justerad räntetäckningsgrad, gånger 2,3 3,3 2,8
Justerad soliditet, % 41,2 42,5 41,6
Ränta kapitalandelslån, % 4,00 4,00 4,00
NAV-värde, % 110,6 105,2 109,0
Marknadskurs kapitalandelslån, % 101,6 102,5 104,2

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se