Estea: Fyrdubblat driftnetto och framtidstro – Fortsatta obalanser i den förväntade efterfrågan av vård- och omsorgsplatser gör att vi ser goda affärsförutsättningar, säger Esteas VD Johan Eriksson.

Estea: Fyrdubblat driftnetto och framtidstro

Ekonomi

14 maj 2021

Estea redovisar ett fyrdubblat driftnetto för Q1 2021 jämfört med samma period förr året. Och VD Johan Eriksson ser ljust på framtiden.

– Kvartalet har utvecklats fortsatt positivt för koncernen och vi fortsätter växa genom kapitalanskaffningar och förvärv. Bland annat kan vi blicka tillbaka på en emission där vi tog in 83,3 miljoner kronor från 1 400 investerare. I samband med att vi lanserade en institutionell andelsklass kunde vi även välkomna Allmänna Arvsfonden som beslutade att investera 250 miljoner kronor, säger Esteas VD Johan Eriksson och fortsätter:

– Vård- och omsorgsfastigheter visar styrka och vår uppfattning är att allt fler, såväl banker som investerare, söker sig till segmentet. Fortsatta obalanser i den förväntade efterfrågan av vård- och omsorgsplatser gör sammantaget att vi ser goda affärsförutsättningar och förväntar oss fortsatt hög aktivitet

Summering av Q1 2021 för Estea:

*Hyresintäkterna för perioden uppgick till 21,0 (6,6) miljoner kronor.

*Driftnettot uppgick till 16,8 (4,2) miljoner kronor.

*Förvaltningsresultatet var -0,1 (-0,8) miljoner kronor.

*Värdeförändringar på koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 0,6 (2,9) miljoner kronor.

*Omvärdering av koncernens kapitalandelslån har påverkat resultatet med -13,7 (-4,1) MSEK men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.

*Periodens resultat efter skatt var -16,5 (-2,7) miljoner kronor.

*Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 4,0 (2,8) miljoner kronor.

*Under perioden uppgick investeringar i nya och befintliga fastigheter till 418,2 (-) MSEK.

*Förvaltningsfastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 1 807,2 (1 388,3) miljoner kronor.

*NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 105,2 (102,5) procent.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se