Erik Selin sänker aktiekapitalet i Balder Foto: Balder.

Erik Selin sänker aktiekapitalet i Balder

Ekonomi

26 september 2017

Det var under bolagsstämman i går som Balder beslutade att lösa in preferensaktier. På så sätt sänks aktiekapitalet med flera miljoner.

 

Under måndagens stämma godkändes styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av preferensaktier. Totalt handlar det om samtliga 10 miljoner utestående preferensaktier. Detta i enlighet med punkt 8 i bolagsordningen.

I samband med inlösen sker kontant återbetalning till innehavarna av preferensaktier med ett belopp om 350 kronor per preferensaktie, vilket sammanlagt motsvarar ett belopp om 3,5 miljarder kronor.

Inlösen av preferensaktierna innebär en minskning av bolagets aktiekapital med 10 miljoner kronor (nedsättningsbeloppet), motsvarade kvotvärdet för de inlösta preferensaktierna. I samband med inlösen kommer ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet om 10 miljoner kronor att avsättas till reservfonden från fritt eget kapital.

Preferensaktierna kommer därför inte vara berättigade att erhålla någon ytterligare vinstutdelning. Det finns inte heller något så kallat innestående belopp som avser utdelningar som ännu inte har blivit utbetalda avseende tidigare avstämningsdagar för utdelning.

Bolagsstämman beslutade vidare att avstämningsdag för inlösen av preferensaktierna ska vara måndagen den 9 oktober 2017.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se