Emilshus: Kraftigt ökat förvaltningresultat
– Emilshus kommer under våren att fortsätta med aktiviteter i kapitalmarknaden i syfte att finansiera de affärsmöjligheter som identifierats, säger VD Jakob Fyrberg.

Emilshus: Kraftigt ökat förvaltningresultat

Ekonomi

21 april 2021

Emilshus ökade intäkterna för Q1 2021 med 59 procent jämfört med motsavarande period förra året. Förvaltningsresultatet ökade med hela 81 procent.

För första kvartalet 2021 uppgick Emilshus intäkter till 59 553 000 kronor (37 430 000). Driftöverskottet var 46 966 000 kronor (30 211 000). Förvaltningsresultatet blev 27 170 000 kronor (15 020 000).

Periodens resultat uppgick till 31 637 000 kronor (22 236 000). Förvaltningsresultat per aktie blev 4,5 kronor (2,4). Substansvärde per aktie uppgick till 168,7 kronor (135,5).

Under perioden har Emilshusförvärvat fyra fastigheter med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde på 289 miljoner kronor.  

Med stöd av bemyndigande från årsstämman har styrelsen beslutat om en företrädesemission om högst 604 058 B-aktier på totalt 84 568 000 kronor. Avstämningsdag var den 19 februari 2021. I stort sett samtliga aktieägare har tecknat sin pro rata andel av emissionen.

Den 11 mars 2021 har Emilshus, under ramen för befintligt obligationslån, emitterat ytterligare obligationslån på 150 miljoner kronor. Båda emissionerna har fulltecknats och inbetalats.

– Emilshus fortsätter sin tillväxtsresa. Förutom värdeskapande förvärv upplever vi även en positiv uthyrningstrend trots den allmänna oron för pandemins effekter. Emilshus hyresgäster expanderar och flera efterfrågar större lokaler. Under första kvartalet har därför nya kontrakt tecknats både avseende tillbyggnad och genom att vakanta ytor ställts om till moderna verksamhetslokaler, säger VD Jakob Fyrberg och fortsätter

– Emilshus kommer under våren att fortsätta med aktiviteter i kapitalmarknaden i syfte att finansiera de affärsmöjligheter som identifierats.

Jakob Fyrberg lyfter även bolagets hållbarhetsarbete:

 

– Emilshus har under kvartalet anställt en hållbarhetsansvarig och inom kort kommer ett ramverk avseende miljö och hållbarhet att presenteras. Fokus på hållbarhet är både ett miljö- och samhällsansvar men också en fråga om sunt och lönsamt företagande.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se