Efter raset – Oscars aktie obs-listas

Efter raset – Oscars aktie obs-listas

Ekonomi

15 april 2019

Oscar Properties revisor menade i förra veckan att det finns betydande risker för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Nu läggs bolagets aktie under observation.

Förra veckan stod det klart att Oscar Properties, för att undvika en företagskollaps, måste få ny finansiering på plats innan ett obligationslån förfaller i september 2019.

Redovisningen av nettoomsättningen och produktionskostnader för Oscar Properties 2018 har ändrats i årsredovisningen jämfört med bokslutskommunikén.

Bakgrunden är att koncerninterna intäkter och kostnader om 140 miljoner kronor tidigare har bruttoredovisats och att de nu i årsredovisningen har eliminerats. Ändringen har ingen resultatpåverkan.

Revisorer oroliga

Bolagets revisor varnade då för att det finns betydande ekonomiska risker för att bolaget överhuvudtaget ska överleva. I berättelsen skriver de:

”Vi vill fästa uppmärksamheten på den information som lämnas i förvaltningsberättelsen och not 1 under avsnittet ”Verksamhetens art, omfattning och risker” av vilka det framgår att koncernens fortsatta verksamhet är beroende av förlängningen av det obligationslån som förfaller i september 2019 eller annan form av finansiering. Skulle inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende.”

Aktien obs-listas

Det är efter denna information som nu Stockholmsbörsen placerar bolaget på deras observationslista vilket är en tydlig signal om att det råder en stor osäkerhet kring bolagets värdering.

Enligt gällande regelverk för Nasdaq Stockholm kan ett bolag observationsnoteras om det föreligger någon omständighet som föranleder en väsentlig osäkerhet avseende emittenten.

Av Jesper Lögdahl

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se