Efter miljardköpet – NP3 gör nyemission
Andreas Nelvig, vd, NP3. Foto: NP3

Efter miljardköpet – NP3 gör nyemission

Ekonomi

14 september 2018

Nu expanderar det Sundsvallsbaserade storbolaget. Efter ett större fastighetsköp plockar de in över 300 miljoner.

 

NP3 har avtalat om förvärv av 53 fastigheter med en uthyrningsbar area om 150 000 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgår till närmare 1,2 miljarder. Förvärvet omfattar 34 fastigheter om 91 000 kvadratmeter uthyrningsbar area inom NP3s huvudmarknader i norra Sverige. Därutöver förvärvas 19 fastigheter om 59 000 kvadratmeter uthyrningsbar area primärt i Värmland och Småland där NP3 sedan tidigare äger fastigheter.

Fastigheterna förvärvas i bolagsform genom ett köp av samtliga aktier i Sveavalvet från majoritetsägaren Kvalitena AB och Peritas AB. Förvärvet kommer att tillträdas den 1 oktober 2018.

Hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 110 miljoner kronor då uthyrningsgrad just nu är 97 procent. Hyresintäkterna fördelas på inte mindre än 124 hyresavtal och 82 hyresgäster.

Styrelsen föreslår samtidigt att en extra bolagsstämma ska besluta om en nyemission om 304 miljoner genom emission av preferensaktier med företrädesrätt för samtliga aktieägare i syfte att delfinansiera förvärvet.

Var sjätte aktie, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna en ny preferensaktie för 28,00 krono Preferensutdelningen motsvarar 7,1 procent i förhållande till teckningskursen.

Bolagets tre största aktieägare, vilka tillsammans representerar 44 procent av samtliga aktier i Bolaget, har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag om nyemission vid den extra bolagsstämman samt har lämnat tecknings- och garantiåtaganden avseende hela nyemissionen.

– Förvärvet stärker NP3 i bolagets kärnmarknad, norra Sverige. Vi bedömer att övriga fastigheter är lättförvaltade och kan medföra nya intressanta affärsmöjligheter. Ur ett finansiellt perspektiv innebär förvärvet att NP3s intjäning stärks och att exponeringen mot såväl enskilda fastigheter som hyresavtal minskar. Nyemissionen av preferensaktier medför att bolagets soliditet är oförändrad samtidig som utspädningseffekten begränsas för aktieägarna, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se