Dubblar resultatet och ser ljust på framtiden Jacob Karlsson VD

Dubblar resultatet och ser ljust på framtiden

Ekonomi

6 maj 2022

K-Fastigheter avslutade 2021 som en starkare och bättre verksamhet än någonsin.

"Hög aktivitet och unik affärsmodell säkrar lönsamheten"

Jacob Karlsson kommenterar

Vi inleder 2022 i högt tempo, med förutsättningar att fortsatt kunna leverera på hög nivå trots marknadsoro och geopolitiska faktorer, mycket tack vare vår unika affärsmodell som ihop med tydliga mål och kompetenta medansvariga ger oss förutsättningar att vinna marknadsandelar när det blåser motvind i omvärlden.

Fastighetsbranschen har under många år levererat rekordresultat, mycket tack vare de orealiserade värden som synliggjorts när avkastningskraven sjunkit allt lägre. Det unika med K-Fastigheters affärsmodell är att majoriteten av våra orealiserade värden inte härstammar från minskade avkastningskrav utan från vår successiva vinstavräkning i projektutveckling och byggnation, som för kvartalet uppgick till 171,6 mkr. Det innebär att vi avräknar differensen mellan anskaffningskostnad och marknadsvärde i takt med att vi färdigställer våra byggnationer, något vi internt betraktar som vår bruttomarginal i projektutveckling. Denna tillväxtmotor ser vi kommer kunna fortsätta leverera i minst samma, eller till och med högre, takt i ett klimat med stillastående värderingar och ökade volymer. Detta är en av många unikiteter som gör att jag känner mig komfortabel med att K-Fastigheter kommer kunna sticka ut i termer av resultat även framöver.

De störningar vi under pandemin fått erfara i leveranskedjorna levde kvar under första kvartalet och är nu främst kopplade till det tragiska kriget i Ukraina. Vi ser i nuläget ingen risk att stå utan viktiga komponenter eller material, men har fått bli mer kreativa i att hitta alternativa material och leverantörer inom affärsområde Bygg och Prefab. Vi fokuserar därmed mindre på ”just in time” lösningar och i stället på leveranstrygghet, vilket föranleder att vi binder något mer kapital genom att hålla lager. Detta är dock en låg kostnad jämfört med att stå utan material.

Kostnadsinflationen drabbar inte minst byggvaror och insatsvaror, men K-Fastigheters fantastiska medansvariga har lyckats möta majoriteten av kostnadsökningarna med ökad effektivitet och innovation kombinerat med ökade volymer, varför jag känner mig väldigt säker på att vi även under verksamhetsåret 2022 kommer upprätthålla nuvarande produktionskostnadsnivåer, vilket stärker vår konkurrenskraft ytterligare.

Våra fyra affärsområden dansar i takt och vi har under kvartalet passerat 3 000 lägenheter i förvaltning och färdigställandetakten förväntas öka ytterligare under året, vilket borgar för hög tillväxt i hyresvärdet. Därtill hade vi vid kvartalets utgång 1 880 lägenheter i pågående byggnation, vilka hade ett samlat hyresvärde om 255 mkr och en genomsnittlig PTV om 70 procent (förhållandet mellan total anskaffningskostnad och marknadsvärde) att jämföra med 72 procent i PTV vid motsvarande kvartal 2021. Ekonomisk uthyrningsgrad vid kvartalets utgång uppgick till totalt 97,4 procent, vilket är rekord under vår tid som noterat bolag. I våra projekt som är under uppförande är efterfrågan hög och uthyrningsgraden betryggande. I Prefab och Bygg har vi säkrat vårt behov av bland annat cement och stål under 2022. I Prefab har vi nu fått in samtliga av K-Fastigheters interna projekt, vilka utgör en tredjedel av Prefabs totala ordervolym för 2022 och som garanterar full sysselsättning under verksamhetsåret. Att Prefab framöver kan producera samtliga interna projekt är en betydande faktor för att K-Fastigheter ska möta kostnadsinflationen.

Vi möter som tidigare nämnt en ökad inflation till stor del orsakad av höjda energipriser. Till detta kommer det fruktansvärda kriget i Ukraina som påverkar så många människor att det känns svårt att prata om det i samband med K-Fastigheters utveckling, men är ett faktum som vi tvingas hantera. Som tidigare nämnt svarar vi på utmaningarna i Projektutveckling och Bygg med ökad effektivitet och innovation men även en ökad volym hjälper till. För att ta höjd för de ökade energi- och driftkostnaderna vi fått erfara under hösten och fortsatt erfar har vi belastat våra marknadsvärderingar för kvartalet med ökade drift- och underhållskostnader i intervallet 40-50 kr/kvm. Detta får till följd att marknadsvärdet för våra färdigställda förvaltningsfastigheter är relativt oförändrat under första kvartalet trots att direktavkastningskravet sjunker från 3,82 procent till 3,76 procent.

Med ovan beaktat känns beslutet från tidigt 2021 att installera solceller på samtliga Punkt- och Lamellhus med byggstart 2021 eller senare helt rätt. Produktionskapaciteten för dessa solcellsanläggningar motsvarar förbrukningen av fastighetsel vilket medför en minskad driftkostnad om ca 15 kr/kvm.

Vårt förvaltningsresultat steg med 34 procent till 26,0 mkr motsvarande en ökning om 34 procent per aktie. Koncernens totalresultat första kvartalet 2022 uppgick till 330,3 mkr, en ökning med 92 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021.

Substansvärdet per aktie har ökat med 5 procent sedan utgången av 2021 och med 33 procent sedan motsvarande kvartal 2021.

Sammanfattningsvis, K-Fastigheter är offensivt och framåtlutat samtidigt som vi exponerar oss mot ett tillgångsslag som kännetecknas av låg risk och med en tydlig efterfrågan på såväl kort som lång sikt. 

 

 • Hyresintäkter: 79,3 mkr (59,5)
 • Förvaltningsresultat: 26,0 mkr (19,5)
 • Periodens resultat: 328,2 mkr (168,2)
 • Nettoinvesteringar förvaltningsfastigheter: 707,4 mkr (414,9)
 • Förvaltningsfastigheter: 10 552,9 mkr (31 dec 2021: 9 603,7)
 • Långsiktigt substansvärde (NAV): 5 225,7 mkr (31 dec 2021: 4 976,1)
 • Antal lägenheter i förvaltning: 3 050 (2 277)
 • Antal byggstartade lägenheter: 244 (296)
 • Antal lägenheter i pågående byggnation: 1 880 (1 567)
 • Antal lägenheter under projektutveckling: 5 347 (5 281)
 • Räntetäckningsgrad, R12m: 3,0 ggr (2,7)
 • Soliditet: 35,8% (37,8)
 • Skuldsättningsgrad: 52,9% (48,6)
 • Förvaltningsresultat per aktie: 0,12 kr per aktie (0,09)
 • Långsiktigt substansvärde (NAV) per aktie: 24,27 kr per aktie (18,19)
 • Tillväxt i förvaltningsresultat per aktie: 33,6% (18,5)
 • Tillväxt i långsiktigt substansvärde (NAV) per aktie: 5,0% (7,0)
 • Periodens resultat per aktie*: 1,52 kr per aktie (0,78)

 

* Några potentiella aktier t.ex. konvertibler, förekommer inte och därmed finns inte någon utspädningseffekt att beakta.

 

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se