Därför storsäljer Batljan för 11 miljarder

Därför storsäljer Batljan för 11 miljarder

Transaktion

20 januari 2020

Enligt gällande tidplaner är avsikten att ingå bindande avtal om förvärven under mars 2020. Redan nu finns flera intressenter.

SBB deltar för närvarande i förhandlingar avseende försäljningar av ett flertal fastigheter och fastighetsportföljer till ett sammanlagt värde om cirka 11 mdkr.

– SBB, med ett fastighetsvärde på över 70 mdkr, har attraktiva tillgångar vilket dessa försäljningar tydligt visar. Genom försäljningarna kommer vi att ha förberett SBB för en BBB+ rating, kommenterar Lars Thagesson, vice VD och COO på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Bland annat har Nyfosa för avseende att förvärvafastighetsportföljer med ett totalt fastighetsvärde om cirka 8 MDSEK från SBB.

Avsiktsförklaringar har ingåtts i två fall, varav en försäljning motsvarar en väsentlig del av det totala värdet om cirka 11 mdkr. Fastigheterna som säljs har ett stort inslag av kontor. Försäljningarna förväntas ske på en nivå som överstiger senaste värdering med 15 procent.

Likviden från försäljningarna kommer att användas för att återbetala banklån.

SBB offentliggör avsikten att genomföra de aktuella försäljningarna med anledning av att avsiktsförklaringar omfattande totalt drygt 10 mdkr har ingåtts per dagens datum.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se