Därför senareläggs Oscar Properties-projektet Oscar Engelberg, vd på Oscar Properties. Foto: Oscar Properties

Därför senareläggs Oscar Properties-projektet

Stadsutveckling

1 november 2019

Bolaget kommer inte att tillträda marken för projektet Gasklockan som planerat. 

Anledningen är, enligt bolaget, kvarlämnade föroreningar på och omkring fastigheterna efter Stockholms stads saneringsarbete.

- Avsikten har aldrig varit att Oscar Properties ska ansvara för föroreningar och den miljöskada som kvarvarande föroreningar skulle kunna förorsaka. Vårt mål är att tillträda marken och starta byggnationen så snart miljöansvarsfrågan är utredd. Gasklockan kommer att bli ett nytt landmärke, inte bara för Norra Djurgårdsstaden utan för hela Stockholm, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Oscar Properties och Stockholms stad tecknade den 23 maj 2019 ett tilläggsavtal avseende projekt Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Enligt avtalet ska Oscar Properties tillträda marken den 31 oktober 2019. Då marken ännu inte lever upp till uppsatta miljökvalitetskrav i exploateringsavtalet med Stockholms stad, kommer Oscar Properties inte att tillträda marken förrän dessa frågor är lösta. Bolaget ser fram emot att den goda dialog som nu förs med Stockholm stad i denna fråga, kommer att resultera i en acceptabel lösning så snart som möjligt.

Tilläggsavtalet om projekt Gasklockan som tecknades den 23 maj 2019 innehåller 35 957 kvm byggrätt för bostäder och 2 543 kvm byggrätt för kommersiellt ändamål. Drygt 300 bostäder kommer att inrymmas i Gasklockan, samt kulturverksamhet, offentlig service och en förskola.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se