Därför miljardsäljer Corem till Blackstone Eva Landén, vd, Corem. Foto: Corem

Därför miljardsäljer Corem till Blackstone

Transaktion

5 juni 2019

Corem tecknade i går ett avtal om att sälja en portfölj om 30 fastigheter till Onyx Sweden Holdco. Ett bolag kontrollerat av Blackstone Group.

Försäljningen görs för att koncentrera fastighetsportföljen geografiskt och är ett led i Corems strategi att långsiktigt utöka och utveckla beståndet på bolagets prioriterade orter.

Fastigheterna utgörs till merparten av lager/logistikanläggningar och är belägna på 13 orter i Sverige. Objekten har en total uthyrbar area om cirka 500 000 kvadratmeter, ett årligt hyresvärde om cirka 309 miljoner kronor och en uthyrningsgrad om 88 procent.

Affären görs som bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 4 218 miljoner före avdrag för uppskjuten skatt. Beräknat resultat från transaktionen uppgår till cirka 630 miljoner, efter avdrag för uppskjuten skatt, transaktionskostnader samt återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt. För kvartal 2 kommer en orealiserad värdeförändring att redovisas. Frånträde är planerat till den 5 juli 2019. Avtalet är villkorat av prövning hos Konkurrensverket.

De orter som Corem lämnar genom försäljningen är Tranås, Falun, Gävle, Västerås, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Uppsala, Katrineholm och Kumla. Försäljningen bidrar till ökat fokus på Corems prioriterade orter och ligger i linje med Corems kommunicerade strategi; långsiktiga investeringar, fortsatta förvärv och utveckling av fastigheter fokuserat till bolagets prioriterade orter.

Efter affären uppgår andelen av fastighetsportföljen som är belägen i Region Stockholm till cirka 56 procent, 22 procent i Region Väst och 14 procent i Region Syd. Utifrån redovisade siffror per 31 mars 2019 innebär försäljningen även att Corems justerade soliditet ökar till 53 procent från 39 procent samtidigt som belåningsgraden minskar till 35 procent jämfört med 54 procent.

Corems rådgivare i samband med försäljningen har varit JLL och legal rådgivare har varit Walthon Advokater.

– Genom försäljningen renodlar vi vår fastighetsportfölj geografiskt. Den strategi vi arbetat utifrån sedan bolaget startade visar sig framgångsrik när vi nu kan avyttra en väl sammansatt portfölj till en ny logistikaktör. Corem får ett tydligare fokus i sin fastighetsportfölj, i linje med tidigare kommunicerad strategi, och skapar samtidigt mycket goda finansiella möjligheter för framtida intressanta investeringar, sägerEva Landén, vd på Corem.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se