Därför löser Batjan in hundratusentals preffar Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

Därför löser Batjan in hundratusentals preffar

Ekonomi

2 november 2018

Nu vill styrelsen i SBB lösa in en en stor post preferensaktier samt plocka in pengar i en nyemission. 

På tisdag den 20 november kallar Ilija Batljan och styrelsen i SBB till en extra insatt bolagsstämma på huvudkontoret i Stockholm.

Anledningen är att de vill att aktieägare till D-aktier ska erbjudas att lösa in dessa. Totalt vill bolaget lösa in max 333 205 preferensaktier. Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras i syfte att genomföra en återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran på bolaget.

Inlösen sker till ett värde om 620 kronor per befintlig preferensaktie och en premie om cirka 8,4 procent.

Skälet till att enbart preferensaktier erbjuds inlösen är för att möjliggöra ökad finansiell flexibilitet för bolaget. Stamaktierna av serie D utgör uteslutande eget kapital, vilket kan jämföras med bolagets preferensaktier som anses till lika delar utgöra eget kapital och räntebärande skuld enligt ratinginstitutens regelverk.

Styrelsen föreslår samtidigt att styrelsen vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 6 664 100 stamaktier av serie D i bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 666 410 kronor.

Nyemission enligt ovan ska ske till en teckningskurs om 31 kronor per stamaktie av serie D. Teckningskursen motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för tecknade stamaktier av serie D ska erläggas i samband med teckning genom kvittning mot innehavarens Inlösenfordran enligt punkt 7a ovan.

Ett ökat antal nya stamaktier av serie D skapar bättre förutsättningar för bolaget att, över tid, nå en ”investment grade” rating. En sådan rating bedöms minska bolagets finansiella risk och förväntas samtidigt förbättra förvaltningsresultatet till följd av lägre finansieringskostnader.

Efter att årsstämman 2018 beslutat om utdelning och överföring av resterande medel i ny räkning finns 4 874 468 267 kronor kvar av det disponibla beloppet.

Det totala inlösenvederlaget beräknas uppgå till totalt högst 206 587 100 kronor. Utöver minskningsbeloppet utskiftas ett vederlag om totalt högst 206 553 779,50 kronor, varvid bolagets fria egna kapital ska tas i anspråk. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte påverkas.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se