Därför blev 2017 Corems rekordår
Eva Landén, vd, Corem. Foto: Corem

Därför blev 2017 Corems rekordår

Ekonomi

19 februari 2018

Den senaste årsrapporten för Corem blev bättre än väntat. Siffrorna visar på stora ökningar.

 

Corem gör under 2017 ett rekordresultat. Förvaltningsresultatet ökade med 32 procent samtidigt som fortsatt positiva värdeförändringar bidrog till ett mycket starkt resultat före skatt om 1 119 miljoner vilket är en ökning med 10 procent.

Bolagets vd Eva Landén är mycket nöjd:

– 2017 har varit ett intensivt år med satsning på uthyrning, effektivisering och egen projektutveckling. Ett redan i grunden stabilt driftsöverskott har stärkts ytterligare av förvärv gjorda i år och föregående år, färdigställda nybyggnadsprojekt samt ett antal större uthyrningar som fått effekt under 2017. Detta ger sammantaget en ökning av både intäkter och driftsöverskott med 22 procent jämfört med föregående år. Vårt jämförbara bestånd av fastigheter visar fortsatt stabila positiva siffror med ökade hyresintäkter och ett ökat driftsöverskott om 4 procent. Uthyrningsgraden ligger kvar på 90 procent och har påverkats av förtidsinlösta hyresgarantier under första halvåret samt förvärvade vakanser under det sista kvartalet, kommenterar hon i rapporten

Och under 2018 tror hon på en fortsatt ökning för bolaget.

– Det råder brist på effektiva lagerlokaler i de bästa lägena i våra största städer och den starkt växande e-handeln ger stor efterfrågan på logistikfastigheter. Corems fokus på att bygga kluster i våra utvalda regioner, med närhet till effektiva transportstråk, gör att vi stärker vår position som ett renodlat lager- och logistikfastighetsbolag. Vi gynnas av den starka urbaniseringstrenden och tillväxten i Sveriges ekonomi. Vår gedigna portfölj med fastigheter har fortsatt stora möjligheter till framtida värdeskapande.

Av Redaktionen

Faktaruta

Corems rapport januari-december 2017

  • Intäkterna ökade med 22 procent och uppgick till 900 mkr (740).
  • Driftsöverskottet ökade med 22 procent till 701 mkr (574).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 32 procent till 364 mkr (276).
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 347 mkr (498) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 62 mkr (-101).
  • Resultat efter skatt uppgick till 937 mkr (915), motsvarande 2,33 kr per stamaktie (2,14).
  • Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 11 539 mkr (10 667).
  • Under året har elva fastigheter förvärvats till ett fastighetsvärde om 619 mkr och sju fastigheter samt del av en fastighet har avyttrats till ett fastighetsvärde om 457 mkr. Investeringar om 340 mkr har gjorts i ny-, till- och ombyggnationer.
  • Ett nytt aktieslag, stamaktie av serie B, inrättades den 13 december 2017 i enlighet med beslut på extra bolagsstämma i november 2017.
  • Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 0,40 kronor (0,32) per stamaktie av serie A och serie B, samt 20,00 kronor (20,00) per preferensaktie, att betalas ut med 5,00 kronor (5,00) per kvartal.

Källa: Corem

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se