Därför avnoteras Tobin från börsen

Därför avnoteras Tobin från börsen

Ekonomi

7 juni 2019

Rutger Arnhults Klövern begär nu att styrelen i Tobin så snart som möjligt ansöker om att avnotera stam- och preferensaktie från Nasdaq.

Klövern offentliggjorde den 27 maj 2019 att de genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon tecknat aktier i Tobin genom den företrädesemission som bostadsproducenterna har genomfört. Efter registrering av företrädesemissionen uppgår Klöverns ägande nu till cirka 92,4 procent av kapitalet och cirka 93,0 procent av rösterna. Detta fördelat på 114 285 545 stamaktier och 18 378 preferensaktier av serie A.

Då Klövern blivit innehavare av mer än nio tiondelar av samtliga aktier i Tobin Properties har Klövern beslutat att påkalla inlösen av resterande aktier enligt aktiebolagslagens regler.

Vidare har Klövern även begärt att styrelsen i Tobin Properties så snart som möjligt ansöker om avnotering av Tobin Properties stamaktie och preferensaktie från Nasdaq First North.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se