Därför avnoterar Hufvudstaden aktie

Därför avnoterar Hufvudstaden aktie

Ekonomi

30 januari 2020

Styrelsen för Hufvudstaden har beslutat att ansöka om avnotering av bolagets C-aktier från Nasdaq Stockholm.

Handeln i Hufvudstadens C-aktie har varit stoppad sedan den 17 januari 2020 och Hufvudstaden har informerats om att Nasdaq Stockholm inte avser att återuppta handeln i aktierna. Ansökan om avnotering gäller endast Hufvudstadens C-aktier och har inte någon påverkan på bolagets A-aktier.

Bakgrunden till styrelsens beslut är att Nasdaq Stockholm informerat Hufvudstaden om att bolagets C-aktie inte uppfyller kravet på att ett visst antal aktier ska finnas i allmän ägo och inte heller kravet på att det ska finnas ett tillräckligt antal aktieägare. Nasdaq Stockholm har meddelat att den faktiska likviditeten i C-aktien är otillräcklig och bidrar till en icke-fungerande prisbildning i aktien. Därmed anser börsen att det saknas förutsättningar för fortsatt handel i C-aktien på Nasdaq Stockholm och att handeln inte kan återupptas ens under en avnoteringsperiod.

Hufvudstadens styrelse har således beslutat att ansöka om avnotering av Hufvudstadens C-aktie. Aktiemarknadsnämnden har uttalat att Hufvudstadens ansökan om avnotering är förenlig med god sed på aktiemarknaden. Så snart bolaget informeras om Nasdaq Stockholms beslut med anledning av avnoteringsansökan kommer Hufvudstaden att meddela detta genom pressmeddelande.

Det finns sammanlagt 8 275 064 aktier av serie C i bolaget, motsvarande cirka 3,9 procent av totalt antal aktier i bolaget, fördelade på cirka 230 aktieägare. L E Lundbergföretagen AB och Fredrik Lundberg med närstående innehar 8 244 005 C-aktier.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se