Doxa planerar storaffärer i södra Sverige – Med aktuella förvärv fortsätter vi utvecklingen av vår fastighetsverksamhet och adderar attraktiva fastigheter med solida kassaflöden till Doxas växande fastighetsportfölj, säger Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande.

Doxa planerar storaffärer i södra Sverige

Transaktion

13 oktober 2021

Doxa har tecknat avsiktsförklaringar om förvärv av omfattande fastighetsbestånd i Halmstad och Malmö.

Det ena förvärvet avser 40 procent av aktierna i Fastighetsstaden i Halmstad AB, ägare till ett tjugotal kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Halmstad med ett fastighetsvärde om cirka 1 650 miljoner kronor.

Det andra förvärvet gäller samtliga aktier i Sundsbron Fastighets AB , ägare till fyra kommersiella fastigheter och tomträtter i Malmö med ett fastighetsvärde om 251 miljoner kronor.

Affären med Fastighetsstaden

När det gäller förvärvet av Fastighetsstaden är parternas avsikt är att affären ska slutföras senast den 30 december 2021.

Förvärvet planeras ske genom att Doxa initialt förvärvar 30 procent av aktierna i Fastighetsstaden. Köpeskillingen kommer uppgå till 30 procent av det belopp som kommer att fastställas genom en sedvanlig beräkning av målbolagets egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetsvärde för fastigheterna (uppgående till cirka 1 650 MSEK) och fastigheternas bokförda värde per dagen för tillträdet och med avdrag för latent skatt.

I samband med förvärvet kommer Fastighetsstaden emittera aktier som Doxa tecknar till samma värdering per aktie som i förvärvet, innebärande att Doxa därefter kommer inneha 40 procent av aktierna i Fastighetsstaden.

Fastigheternas årliga hyresintäkter uppgår till cirka 100 MSEK. Köpeskillingen avses erläggas genom att Doxa: i) emitterar 5 miljoner aktier i Doxa till säljaren till en teckningskurs om 12 kronor per aktie och ii) kontant betalar resterande del av köpeskillingen till säljaren.

Förvärvet av Sundsbron

Gällande Doxas förvärv av Sundbron är parternas avsikt att förvärvet ska slutföras senast den 30 december 2021.

Förvärvet av fastigheterna Malmö Skottspolen 1 samt tomträtterna Malmö Vildanden 9, Malmö Slagan 3 och Malmö Karlsvik 6 sker i bolagsform. Köpeskillingen kommer att fastställas genom en sedvanlig beräkning av målbolagets egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetsvärde för fastigheterna (uppgående till 251 MSEK) och fastigheternas bokförda värde per dagen för tillträdet och med avdrag för latent skatt.

Fastigheternas årliga hyresintäkter uppgår till 17 MSEK.

Köpeskillingen avses erläggas genom att Doxa: i) emitterar 10,5 miljoner aktier i Doxa till säljaren till en teckningskurs om 12 kronor per aktie och ii) kontant betalar resterande del av köpeskillingen till säljaren.

"Adderar attraktiva fastigheter" 

– Med aktuella förvärv fortsätter vi utvecklingen av vår fastighetsverksamhet och adderar attraktiva fastigheter med solida kassaflöden till Doxas växande fastighetsportfölj. Vi har sedan en tid identifierat en rad möjligheter att expandera med kompletterande fastighetsinvesteringar och avser förvalta en bred portfölj av tillgångar som sträcker sig över flera fastighetssegment och geografiska delmarknader i syfte att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning över tid, säger Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande.

Om förvärven genomförs blir det två av Doxas första fastighetsförvärv och därmed ett ytterligare steg mot den nya verksamhetsinriktningen. Genomförandet av förvärven kan därför komma att kräva att Doxa genomgår en förnyad noteringsprocess hos Nasdaq First North Growth Market.

Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Doxa Aktiebolag i transaktionen.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se