Detaljplan för förskola i Halmstad antagen

Detaljplan för förskola i Halmstad antagen

Stadsutveckling

18 maj 2022

På samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i tisdags antogs bland annat tre detaljplaner. De nya detaljplanerna avser förskoleverksamheter i Trönninge och Snöstorp samt bostäder i centrum.

På samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i tisdags antogs bland annat tre detaljplaner. De nya detaljplanerna avser förskoleverksamheter i Trönninge och Snöstorp samt bostäder i centrum.

Utskotten inledde med att anta ändringarna i detaljplanen för fastighet Trönninge 11:132. Ändringarna slår bland annat fast att skolverksamhet får bedrivas i fastigheten. Sedan 1989 har en förskola bedrivit verksamhet i fastigheten med tillfälligt bygglov. Eftersom fastigheten varit planlagd som bostad har verksamheten stridit mot detaljplanen. Planändringen innebär att förskolan Hästen nu kan ansöka om permanent bygglov.

Detaljplan för ny förskolelokal i Snöstorp antagen

Utskottet beslutade också att anta ändringarna för Snöstorp 7:21. Den aktuella byggnaden, i området omkring Lågagård vid Växjövägen, har i tidigare detaljplan enbart varit avsedd för bostadsändamål. Antagandet innebär att begränsningen tas bort och förskoleverksamhet nu får lov att bedrivas i fastigheten.

Därmed har en aktör, som redan är verksam i området, förutsättningar att etablera förskoleverksamhet i lokalerna. Kommunledningsförvaltningen bedömer att små privata förskolor är ett bra komplement till kommunens egna större enheter.

Detaljplan för fler bostäder i centrum antagen

För att möjliggöra en förtätning med stadsnära bostäder har ett förslag på ny detaljplan för Instruktören 5 med flera arbetats fram. De aktuella fastigheterna ligger centralt belägna vid Norra vägen och Kastanjeallén. Syftet med den nya detaljplanen är bland annat att möjliggöra bygget av ett flerbostadshus med cirka tio lägenheter. 

Den antagna detaljplanen säkerställer också att kontorsverksamheten på fastigheten Instruktören 24 fortsatt får bedrivas och att byggnadens kulturhistoriska värden skyddas.

Reservation av industrifastighet

Utöver antagandena beslutade utskottet också att godkänna ett reservationsavtal för en industrifastighet i Getinge. På fastigheten Getinge-Brogård 2:22 vill fastighetsbolaget MH Invest AB bygga lager- och verkstadslokaler. Bolaget driver liknande verksamhet i Söndrums industriområde. Köpeskillingen för den 4 934 kvadratmeter stora fastigheter är satt till 1 307 510 kronor.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se