Debatt: "Så får vi bomarknaden att fungera" Stefan Ränk, koncernchef, Einar Mattsson. Foto: Einar Mattsson

Debatt: "Så får vi bomarknaden att fungera"

Debatt

3 juli 2018

Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk skriver om en tungrodd bomarknad och hur den kan bli bättre för alla.

En ny undersökning från Novus visar en svidande kritik av hur bostadspolitiken uppfattas. Endast två av tio svenskar tycker att regeringen bedriver en bra bostadspolitik. Få väljare uppfattar att partierna har en bostadspolitik. För att komma till rätta med denna skeva syn bör dagens bostadspolitiska samtal handla om en tydlig och gemensam målbild. De flesta pratar om separata delar, men sällan om helheten

Fungerande bostadsmarknad

Det eftersträvansvärda borde vara att alla som har en egen försörjning ska kunna bära sina egna boendekostnader. Den eftersträvansvärda boendeformen med lägst boendekostnader för alla som har ett längre boendeperspektiv är den ägda bostaden. Har man ett kortare boendeperspektiv än fem år är det mest rationellt att hyra sin bostad. Givetvis ska den som vill kunna hyra under längre perioder eller äga under en kortare tid göra det men då med vetskapen om vad man tar på sig för kostnader eller risker.

Tillgänglighet med få och små risker

Hyresrätten som borde vara den lättillgängliga delen av bostadsmarknaden, är idag den mest svårtillgängliga. Personer som borde hyra sin bostad tvingas ta på sig en stor marknadsrisk när de måste köpa en bostad.

Många som idag hyr sin bostad har eller har under livet haft den ekonomiska förmågan att äga en bostad. Dagens osammanhängande bostadspolitik har fått många människor att tro att deras hushållsekonomi mår bättre av att bo i hyresrätt. När de efter en tid har behov av att förändra sitt boende finns det varken inkomster eller besparingar som räcker till ett nytt boende i samma stadsdel eller stad. Först då syns det att tryggheten varit falsk.

För många har hyresrätten blivit en fattigdomsfälla och bostadsrätten en potentiell sådan.

Vettigare spelregler och tydligare ansvar

Dagens ogenomträngliga och trubbiga hyressättningssystem bidrar starkt till de obalanser vi ser på bostadsmarknaden idag.

Bara det faktum att lagstiftaren betraktar dig som fullt förmögen att själv bedöma pris och lånevillkor vid ditt livs största investering, bostadsköpet - men när du ska hyra en bostad, där dina förpliktelser är begränsade till tre månader, ska en intresseorganisation de facto bestämma priset.

Här blir omsorgen om de boende så missriktad och skapar istället hinder för grundläggande behov av trygghet, transparens och flexibilitet på bostadsmarknaden. Med en normal och öppen prissättning på hyresmarknaden, ett tydligt besittningsskydd, skattelättnader till köpet av den första bostaden och riktade bostadsbidrag till behövande hushåll, ja, då får vi en fungerande bostadsmarknad, för alla.

Av Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se