D. Carnegie plockar in 4 miljarder Svein Erik Lilleland, vd, D. Carnegie & Co. Foto: D. Carnegie & Co

D. Carnegie plockar in 4 miljarder

Ekonomi

27 april 2018

Nu rör det sig i bolagets finanser. Samtidigt som de betalar av storlån tar de in miljardbelopp och får de en ny delägare.

 

Lånet på 4,8 miljarder kronor har rörlig ränta och en marginal om 2,1% (90% räntesäkrad av ett räntetak på 2,5%). Lånets löptid är till 7 år och förlänger Bolagets seniora kapitalbindningsprofil från 5.3 till 6.0 år. Lånet är non-recourse och är strukturerat för att förbättra Bolagets finansiella profil och den revolverande investeringsfaciliteten kommer att supportera Bolagets investeringstakt.

Frigjord likviditet har delvis använts för återbetalning av den seniora icke säkerställda obligation 2015/18 om totalt 1,0 miljard kronor vilken löpt med rörlig ränta och 3,75 procent marginal. Efter refinansiering, återbetalning av obligationen samt omstruktureringar i april 2018 är cirka 80 procent av bolagets återstående kapitalstruktur från slutet av första kvartalet non-recourse, vilket stärker den övergripande kapitalstrukturen.

Samtidigt ha bolaget tillträtt tidigare köp av av 1 274 lägenheter för 1,67 miljarder kronor före avdrag för latent skatt om 0,80 miljarder kronor. Fastigheterna är belägna på Albyberget, Alby, Botkyrka kommun i Stockholm och ligger i närheten av andra fastigheter ägda av D. Carnegie.

Som ett led i D. Carnegies förvärv av Mitt Alby har D. Carnegie genomfört en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB. Bolaget har tecknat 1 016 000 B-aktier i D. Carnegie, motsvarande 1,1 procent av aktierna och 0,9 procent av rösterna i D. Carnegie.

Aktierna har emitterats till ett sedan tidigare överenskommet pris per aktie om 122,96 kronor per aktie vilket bolaget anser vara på marknadsmässiga villkor. Den totala emissionslikviden uppgick till 124 927 360 kronor. Aktierna har emitterats genom styrelsebeslut med stöd av bemyndigande från D. Carnegies årsstämma.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se