Corem kontrollerar 89,1 procent av Klövern Nu är storaffären klar med huvudägaren Rutger Arnhult som drivande kraft. Corem köper upp Klövern.

Corem kontrollerar 89,1 procent av Klövern

Transaktion

15 juni 2021

Nu är det klart – Corem köper Klövern. Corem kontrollerar 89,1 procent av de utestående aktierna i Klövern och förklarar erbjudandet ovillkorat och förlänger acceptperioden.

Den 29 mars 2021 lämnade Corem Property Group ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern  att förvärva samtliga utestående stamaktier av serie A, stamaktier av serie B samt preferensaktier i Klövern mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem.

Uppköpserbjudandet justerades den 19 april avseende stamaktier av serie B i Klövern.

Acceptperioden för att delta i erbjudandet löpte ut den 11 juni 2021.

Corem meddelar idag att:

*Corem har beslutat att fullfölja erbjudandet. Samtliga villkor för erbjudandet är uppfyllda eller har frånfallits.

*Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Corem efter fullföljandet innehar cirka 89,1 procent av det utestående aktiekapitalet och cirka 90,8 procent av rösterna i Klövern.

*Corem förlänger acceptperioden för erbjudandet till och med den 23 juni 2021 för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera erbjudandet.

Fram till och med den 11 juni 2021 hade 67 816 706 stamaktier av serie A, 677 612 431 stamaktier av serie B och 14 244 212 preferensaktier i Klövern lämnats in i erbjudandet, motsvarande 72,5 procent av det utestående aktiekapitalet och 75,4 procent av rösterna i Klövern.

Därutöver har Corem på marknaden förvärvat 155 000 preferensaktier i Klövern (till ett pris som inte överstiger priset i erbjudandet).

Tillsammans med Corems tidigare ägande kontrollerar Corem därmed totalt 79 691 706 stamaktier av serie A, 839 362 431 stamaktier av serie B samt 14 399 212 preferensaktier, motsvarande cirka 89,1 procent av det utestående aktiekapitalet och cirka 90,8 procent av rösterna i Klövern.

Som del av erbjudandet gavs preferensaktieägare i Klövern möjlighet att antingen erhålla nyemitterade stamaktier av serie D eller preferensaktier i Corem som vederlag i erbjudandet. Aktieägare som representerar 4 558 385 preferensaktier i Klövern har valt att erhålla stamaktier av serie D i Corem. Aktieägare som representerar 9 685 827 preferensaktier i Klövern har valt att erhålla preferensaktier i Corem.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 17 juni 2021. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas kunna påbörjas omkring den 30 juni 2021.

För det fall Corem, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Klövern avser Corem att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga återstående aktier i Klövern.

I samband härmed avser Corem att verka för att Klöverns aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Klöverns aktier på Nasdaq Stockholm offentliggörs av Klövern efter fastställande av Nasdaq Stockholm.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se