Corem gör storaffärer med Rutger Arnhult

Corem gör storaffärer med Rutger Arnhult

Transaktion

12 oktober 2017

Nu köper och säljer Corem och Klövern med varandra. Fastigheterna ligger i Jönköping, Norrköping och Stockholm och totalt handlar det om värden på över en halv miljard.

 

Corem har avtalat med LC Development Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Flahult 80:9, belägen på Torsvik strax söder om Jönköping i direkt anslutning till E4. På fastigheten uppförs en logistikanläggning om cirka 12 000 kvadratmeter, med Dagab som hyresgäst.

Dagab Inköp & Logistik AB ingår i Axfood-koncernen, och anläggningen kommer huvudsakligen att användas som kyllager för matvaror. Ett tioårigt hyresavtal för lokalen är tecknat med ett hyresvärde på cirka 8 miljoner. Tillträde sker vid fastighetens färdigställande, beräknat till mars 2018.

Förvärvet görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 126 miljoner, vilket kan justeras mot bakgrund av eventuella ändringsarbeten enligt hyresavtalet.

- Att utöka fastighetsbeståndet i Jönköping ligger helt i linje med vår strategi att växa i etablerade logistikområden. Fastigheten ligger i nära anslutning till vårt befintliga bestånd, vilket skapar synergieffekter och stora fördelar för vår förvaltningsverksamhet” säger Eva Landén, vd, Corem.

Corem genomför samtidigt en bytesaffär med Klövern som innebär förvärv av tre fastigheter och tomträtten till en fastighet i Stockholmsområdet, samt försäljning av tre fastigheter i Norrköping och tomträtten till en fastighet i Stockholm.

Förvärvade fastigheter är Sollentuna Ringpärmen 6, Sollentuna Revisorn 3, Järfälla Kallhäll 9:36 samt Stockholm Konsumenten 3. De har en sammanlagd uthyrningsbar yta om 24 200 kvadratmeter och ett hyresvärde som uppgår till 22 miljoner kronor.

Samtliga förvärvade fastigheter är belägna i närheten av Corems befintliga bestånd i regionen. Fastigheterna kompletterar beståndet väl och bidrar genom den ökade geografiska koncentrationen till att förvaltningen effektiviseras.

Stålet 3, Bronsen 2 och Slakthuset 14 i Norrköping samt Singeln 13 i Stockholm avyttras samtidigt till Klövern. De avyttrade fastigheternas sammanlagda uthyrningsbara area omfattar 27 300 kvadratmeter, med ett hyresvärde som uppgår till 17 miljoner.

Transaktionerna görs som bolagsaffärer, där det underliggande fastighetsvärdet för de förvärvade fastigheterna uppgår till cirka 238 miljoner och underliggande fastighetsvärdet för de avyttrade fastigheterna uppgår till cirka 152 miljoner. Mellanskillnaden i bytesaffären regleras kontant.

Tillträde respektive frånträde är planerat till den 1 december 2017.

Säljaren till fastigheten i Jönköping, LC Development Fastigheter AB ägs indirekt till 85 procent av M2 Asset Management (publ), som i sin tur är ett av Rutger Arnhult helägt bolag. Arnhult äger också Klövern som köper de fastigheter som Corem avyttrar i Norrköping och Stockholm.

På grund av Klövern och Arnhults närståendeställning till Corem samt transaktionsbeloppets storlek ska beslut om förvärven respektive försäljningarna fattas av bolagsstämman i Corem.

Transaktionerna är villkorade av bolagsstämmans godkännande och Corem har för avsikt att kalla till extra bolagsstämma inom kort.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se