Corem förtidsinlöser obligationslån om 850 mkr

Corem förtidsinlöser obligationslån om 850 mkr

Ekonomi

11 november 2020

Corem meddelar härmed oåterkalleligen att Corem kommer att förtidsinlösa samtliga utestående Obligationer.

Corem emitterade den 1 mars 2018 seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 1 000 000 000 kronor.

I enlighet med villkoren för Obligationerna skickar Corem idag underrättelser till obligationsinnehavarna att Corem förtidsinlöser samtliga utestående Obligationer. Varje Obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 100,00 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen (1 september 2020) till, och inklusive, den förtida inlösendagen (1 december 2020).

Betalning sker till alla som den 24 november 2020 är registrerade i skuldboken som "Bondholder" i enlighet med villkoren för Obligationerna. Inlösendagen är bestämd till den 1 december 2020. Sista dag för handel med Obligationerna är planerad till den 20 november 2020.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se