Corem flerdubblar förvaltningsresultatet – Jag kan med glädje konstatera att vi avslutade året med ett bra sista kvartal med rekordhög nettouthyrning, bra resultatutveckling, stark värdeutveckling i fastighetsbeståndet och ett substansvärde (NAV) som förbättrades till 29,60 kronor per aktie, säger VD Eva Landén.

Corem flerdubblar förvaltningsresultatet

Ekonomi

24 februari 2022

Efter förvärvet av Klövern redovisar Corem stora ökningar av intäkter och resultat för helåret och Q4 2021, jämfört med året innan. Förvaltningsresultatet i Q4 flerdubblades.

Resultatet efter skatt ökade för helåret 2021 till 4 495 mkr (–108), motsvarande 5,52 kr (–0,52) per stamaktie av serie A och B.

Värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick vid årsskiftet till 83 084 mkr (14 002), efter köpet av Klövern med förvaltningsfastigheter till ett värde om 61 557 mkr vid förvärvstidpunkten.

Corems substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick till 29,60 kr (22,22).

Styrelsen föreslår sänkt utdelning om 0,40 kr (0,65) per stamaktie av serie A och B, att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0,10 kr.

Förvaltningsresultatet steg med i fjärde kvartalet med hela 331,8 procent, jämfört med året innan.

– Genom förvärvet av Klövern skapade vi under 2021 ett nytt, större och starkare Corem. Under det fjärde kvartalet har ett stort fokus legat på att integrera de båda bolagen och staka ut riktningen framåt. Vi har satt ambitiösa mål för verksamheten och formulerat en ny, gemensam vision – Fastigheter för framtiden. Jag kan nu med glädje konstatera att vi samtidigt avslutade året med ett bra sista kvartal med rekordhög nettouthyrning, bra resultatutveckling, stark värdeutveckling i fastighetsbeståndet och ett substansvärde (NAV) som förbättrades till 29,60 kronor per aktie, säger VD Eva Landén, och fortsätter:

– Aktiviteten i kontorshyresmarknaden fortsatte att öka under årets sista kvartal samtidigt som efterfrågan på citynära logistik var hög. Detta avspeglas i Corems starka nettouthyrning som uppgick till 98 mkr under det fjärde kvartalet och 129 mkr under året som helhet. Bland annat har ett 15-årigt avtal tecknats med A24 Films avseende cirka 3 800 kvm i New York, medan det på den svenska marknaden kan nämnas ett 11-årigt avtal med Bilia avseende cirka 11 000 kvm och ett 15-årigt avtal med Statens Försvarshistoriska Museer avseende nybyggnation och uthyrning av cirka 3 500 kvm.

Eva Landén tror på en positiv utveckling framåt i tiden.

– När de flesta pandemirelaterade restriktionerna nu har lyfts ser vi med glädje hur återgången till arbetsplatserna kommer i gång på allvar. Detta skapar goda förutsättningar för en fortsatt återhämtning i ekonomin, inklusive gynnsam efterfrågan på lokaler.

Summering av Q4 2021 för Corem:

*Hyresintäkterna steg till 1 097 miljoner kronor (234), en ökning med 368,8 procent mot föregående år.

*Driftnettot ökade till 667 miljoner kronor (168), en ökning med 297,0 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet steg till 367 miljoner kronor (85), en ökning med 331,8 procent mot föregående år.

*Resultatet före skatt var 2 609 miljoner kronor (679). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 1 918 miljoner kronor (473), värdeförändringar på finansiella placeringar med 265 miljoner kronor (93), värdeförändringar på derivat med 79 miljoner kronor (28) och nedskrivning av goodwill med -21 miljoner kronor (0).

*Resultatet efter skatt blev 1 970 miljoner kronor (561), en ökning med 251,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,64 kronor (1,58), vilket innebär en ökning med 3,8 procent mot föregående år.

*Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 29,60 kronor per aktie (22,22) vid årsskiftet, en ökning med 33,2 procent.

*Styrelsen föreslår en utdelning på 0,40 kronor per A- och B-aktie (0,65), en sänkning med 38,5 procent. Utbetalning sker kvartalsvis med vardera 0,10 kronor per aktie.

*Vidare föreslås en utdelning på 20 kronor (20) per D- och preferensaktie. Utbetalning sker kvartalsvis med vardera 5 kronor per aktie.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se