Castellums Q4-resultat något bättre än väntat

Castellums Q4-resultat något bättre än väntat

Ekonomi

22 januari 2021

Castellums tillväxt i förvaltningsresultatet för 2020 blev sju procent. För Q4 blev förvaltningsresultatet 792 miljoner kronor – något över förväntningarna.

Castellum var idag först ut i de noterade fastighetsbolagens rapportsäsong. Rapporten för 2020 och årets sista kvartal visar på en stark utveckling – trots pandemin.

– Under 2020 har vi bevisat att vi kan fortsätta växa under svåra omständigheter med stark tillväxt i förvaltningsresultat såväl som substansvärde. Vid utgången av året hade Castellum större pågående projekt om 4,7 miljarder kronor, varav 3,7 miljarder startats under 2020, med en återstående investeringsvolym om 3,1 miljarder, säger VD Henrik Saxborn och fortsätter:

– Utöver det har Castellum en stor projektportfölj om cirka 20 miljarder kronor i framtida projekt. De strategiska affärer vi har genomfört, med till exempel storsatsning i logistiknavet Brunna utanför Stockholm och avyttringen av en färdigutvecklad fastighetsportfölj till Blackstone, kommer modernisera vårt logistikbestånd genom ytterligare investeringar i nyproduktion. Castellum har en mycket stark bas för ännu snabbare tillväxt kommande år när våra stora pågående och fullt uthyrda projekt börjar ge avkastning.

Höjd utdelning 23:e året i rad

Castellums intäkter för 2020 uppgick till 6 004 miljoner konor (5 821 motsvarande period föregående år). Förvaltningsresultatet blev 3 380 miljoner kronor (3 146), motsvarande 12,35 kronor (11,52) per aktie, en ökning med sju procent.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 863 miljoner kronor (3 918) och på derivat till –120 miljoner kronor (–111).

Årets resultat efter skatt landade på 5 615 miljoner kronor (5 650), motsvarande 20,52 kronor (20,68) per aktie. Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) uppgick till 214 kronor (195) per aktie, en ökning med tio procent.

Nettouthyrningen för perioden blev 239 miljoner kronor (–24). Nettoinvesteringarna uppgick till 4 267 miljoner kronor (1 974) varav 2 646 miljoner kronor (3 350) avsåg förvärv, 2 512 miljoner kronor (2 762) ny-, till- och ombyggnationer och 891 miljoner kronor (4 138) försäljningar.

Styrelsen föreslår för 23:e året i rad en höjd utdelning till 6,90 kronor (6,50) per aktie, motsvarande en ökning om sex procent att utbetalas vid två tillfällen om vardera 3,45 kronor.

Q4 något över analytikers estimat

Under sista kvartalet 2020 blev förvaltningsresultatet 792 miljoner kronor, något bättre än vad analytiker förväntat sig.

Väntat förvaltningsresultat, enligt Factsets konsensus med fem analytikers estimat, var igår 789 miljoner kronor.

Under fjärde kvartalet har Castellum genomfört en lång rad omfattande affärer:

*Genom förvärv av den finska fastighetskoncernen Lindström Invest förvärvade Castellum en portfölj om fem kontorsfastigheter i Helsingfors. Förvärvspriset uppgick till 150 miljoner euro.

*Under kvartalet avyttrade Castellum fastigheterna i högskoleområdet i Halmstad. Försäljningspriset uppgick netto till 729 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt och omkostnader om cirka 14 miljoner kronor.

*Castellum stärkte ytterligare sin ställning i Helsingfors genom förvärv av en strategiskt belägen kontors- fastighet i stadsdelen Sörnäinen. Förvärvspriset uppgick till 24 miljoner euro.

*Under kvartalet stärkte bolaget sin närvaro i Slakthusområdet i Stockholm genom förvärv av tomträtten Sand- hagen 9. Förvärvspriset uppgick till 296 miljoner kronor.

*Castellum tecknade ett 25-årigt hyresavtal med Migrationsverket med ett totalt årligt genomsnittligt hyresvärde om cirka 24 miljoner kronor.

*Under kvartalet ingick Castellum två avtal om att sälja en fastighetsportfölj om totalt 214 fastigheter inom främst lager och logistik för 18,1 miljarder kronor till Blackstone. I ett första steg säljs 39 fastigheter för fem miljarder kronor medan resterande del av portföljen säljs villkorat av att förvärvet av Entra går igenom. Försäljningspriset överstiger bokfört värde per den 30 september 2020 med 20 procent.

*Stockholms stad gav under kvartalet klartecken för byggandet av en ny kontorsfastighet i Hagastaden om 20 000 kvadratmeter. Total investeringsvolym beräknas till cirka 1,7 miljarder kronor, varav markförvärv bedöms utgöra cirka 650 miljoner kronor.

Kommentar om Entra-budet

I samband med årsrapporten kommenterar VD Henrik Saxborn Castellums bud på Entra:

– Castellum har lämnat ett erbjudande till Entras aktieägare om att gå samman för att skapa ett ledande nordiskt kommersiellt fastighetsbolag. Om budet går igenom blir detta Castellums största affär någonsin och är mycket intressant för Castellums ägare då Entra och Castellum tillsammans kommer att skapa en så dominerande kraft i Norden. Ett givet alternativ för internationella investerare som söker exponering mot ”Nordic Prime” inom fastighetssektorn. Föreningen av dessa två bolag kommer också skapa synergivinster och förutsättningar för snabbare värdetillväxt per aktie. Oavsett om affären med Entra blir av eller inte så gör alla handlingsalternativ att Castellum står starkare och bättre rustat för att skapa framtida värde.

Tidpunkten för offentliggörande av årsredovisning 2020 har flyttats från den 8 februari 2021 till den 15 februari 2021 till följd av arbetet med det pågående offentliga uppköpserbjudande som lämnats på Entra.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se