Castellum säljer för 1,7 miljarder till OP - blir delägare
– Som en del av denna affär vill jag välkomna Castellum som ny aktieägare i bolaget, säger Oscar Engelbert, VD Oscar Properties.

Castellum säljer för 1,7 miljarder till OP - blir delägare

Transaktion

28 september 2021

Castellum säljer en fastighetsportfölj till Oscar Properties för cirka 1,7 miljarder kronor. Genom affären blir Castellum tioprocentig ägare i Oscar Properties.

Försäljningspriset uppgår till 1,7 miljarder kronor efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 95 miljoner kronor.

Nettopriset överstiger senaste värdering med cirka 60 miljoner kronor.

Vidare medför försäljningen nedskrivning av goodwill om cirka 20 miljoner kronor samt en uppskjuten skatteintäkt om cirka 170 miljoner kronor.

Som en dellikvid erhåller Castellum en aktiepost motsvarande maximalt 200 miljoner kronor i Oscar Properties, vilket medför en ägarandel om cirka tio procent baserat på senast kända ägarlista.

Förutom den riktade nyemissionen av stamaktier till Castellum om upp till 200 miljoner kronor, finansieras köpet genom räntebärande skulder och befintliga medel. För att möjliggöa förvärvet och dess finansiering har styrelsen beslutat att tidigarelägga den tredje kvartalsrapporten 2021 till den 28 oktober 2021.

Aktieposten betraktas som en finansiell placering där Castellum erhåller aktier på en bedömd attraktiv nivå i ett bolag med spännande tillväxtstrategi.

– Försäljningen ligger i linje med bolagets strategi och ger oss samtidigt ett likviditetstillskott vilket ytterligare förstärker våra finansiella muskler för det föreslagna samgåendet med Kungsleden, säger Rutger Arnhult, styrelseordförande för Castellum AB.

– Det är med glädje vi nu kan offentliggöra att vi förvärvar en väldiversifierad fastighetsportfölj från Castellum med fastigheter spridda över hela Sverige och med bra hyresgäster inom kontor och lager. Detta förvärv gör att vi bygger vidare på vår förvaltningsportfölj med stabila kassaflöden och som långsiktigt kommer att möjliggöra fortsatt tillväxt i linje med vårt operativa mål om ett fastighetsvärde överstigande 10 miljarder kronor inom tre år. Som en del av denna affär vill jag även passa på att välkomna Castellum som ny aktieägare i bolaget, kommenterar Oscar Engelbert, VD Oscar Properties.

Affären i sammandrag:

*Försäljningspris: 1,7 mdkr

*Frånträdesdag: 1 november 2021

*Hyresvärde: cirka 147 mkr/år

*Genomsnittlig kontraktslängd: 3,1 år

*Största hyresgäst: Fingerprint Cards AB

*Uthyrningsbar area: 115 600 kvm

*Ekonomisk uthyrningsgrad: cirka 82 %

*Fastigheter:

-Stockholm: Altartorpet 22, Altartorpet 23, Arrendatorn 15, Arrendatorn 16, Ekplantan 4, Ekstubben 21 och 23, Ekstubben 25.

-Malmö: Fullriggaren 4, Revolversvarvaren 10 (del av).

-Helsingborg: Grusgången 2, Kavalleristen 9, Kroksabeln 18, Pilbågen 6, Pilbågen 6:2, Snårskogen 1.

-Norrköping: Proppen 2.

-Västerås: Jordlinan 2.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se