Castellum gör emission på 10 miljarder kronor
Bild: Unsplash

Castellum gör emission på 10 miljarder kronor

Ekonomi

13 februari 2023

Styrelsen i Castellum har beslutat att föreslå att årsstämman 2023 bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

För att stärka Bolagets finansiella ställning kommer Castellums styrelse att föreslå att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en företrädesemission om cirka 10 miljarder kronor. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden. En detaljerad tidplan samt villkoren för företrädesemissionen kommer att offentliggöras i ett senare skede. Företrädesemissionen förväntas emellertid genomföras under det andra kvartalet 2023. Förslaget till styrelsens bemyndigande kommer att inkluderas i kallelsen till årsstämman, vilken kommer att offentliggöras separat.

- Nuvarande marknadsklimat innebär både utmaningar och möjligheter för den kommersiella fastighetssektorn. Genom den föreslagna företrädesemissionen kommer Castellum att konsolidera sin position som ett av de ledande kommersiella fastighetsbolagen i Norden med bibehållen förmåga att dra nytta av värdeskapande möjligheter samtidigt som vi fortsätter att vara såväl en attraktiv investering för aktieägare som en stabil motpart till banker och skuldinvesterare, säger Joacim Sjöberg, tf verkställande direktör i Castellum.

Akelius Residential Property AB (publ), som är Bolagets största aktieägare och representerar 12,8 procent av aktierna och rösterna i Castellum (exklusive egna aktier som ägs av Castellum), har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag på årsstämman och att teckna sin pro rata-andel (12,8 procent) av företrädesemissionen. Därutöver har Akelius Residential Property AB (publ) ingått ett garantiåtagande att, enligt vissa villkor, teckna ytterligare 29,1 procent av företrädesemissionen utan teckningsrätter.

Citigroup Global Markets Europe AG och Nordea Bank Abp, filial i Sverige har ingått ett s.k. standby underwriting-avtal, enligt sedvanliga villkor, för den återstående delen av företrädesemissionen, vilket planeras ersättas av ett underwriting-avtal i samband med beslutet om att genomföra företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se