Byggstart på nytt stationsområde

Byggstart på nytt stationsområde

Stadsutveckling

24 februari 2020

Väntan har varit lång, men nu har avtal tecknats med entreprenör och arbetet med att omgestalta en av stadens mest centrala delar kan börja.

Effekten väntas bli ett bättre flöde mellan stadens norra och södra sida och fler bostäder i centrum

-Det är ett efterlängtat steg i att utveckla Skara för att kunna bygga centrumnära bostäder samtidigt som vi förbättrar hela stationsområdet och binder ihop staden på ett naturligt sätt, säger förvaltningschefen för Service och Teknik, Pontus Dûring.

Stationsområdet upplevs idag som en barriär i stadsrummet och platsen upplevs också som otrygg. Därför är en av de bärande tankarna bakom projektet att skapa en attraktiv och trygg stadsmiljö i anslutning till busstationen. Med ett bättre stråk för gående och cyklister skapas ett ökat genomflöde i området. Det ger också en mer funktionell transportnod, som utgår från kollektivtrafik, gående och cyklister.

Den andra bärande idén i projektet är att skapa plats för ett varierat och långsiktigt hållbart bostadsbyggande. Centrumnära bostäder är ett sätt att öka stadens attraktivitet. Det är en efterlängtad möjlighet, inte minst för många äldre som flyttar från egna villor och vill ta del av stadens serviceutbud på nära håll. Centrumbostäder i Skara AB är intresserade av att bygga på området.

-Vi är just nu inne i en intensiv planeringsfas och ritar hur vi vill att byggnationen ska se ut. Målgruppen är äldre. Vår ambition om allt flyter på är att vara hyfsat startklara när kommunens arbeten på stationsområdet är klara, säger VD David Pettersson, Centrumbostäder.

Byggstart i mars

På tisdagen förra veckan tecknades avtal med Optiva AB med säte i Uddevalla att utföra entreprenadarbeten på Stationsområdet. Från den 2-3 mars kommer företaget att etablera sig på byggplatsen i områdets östra del.

Busshållplatserna och in- och utfarten från stationen kommer att byggas om. Spårområdet tillsammans med taket på perrongen ska flyttas ungefär 80 meter österut. Även järnvägsväxlarna kommer att flyttas. En så kallad vattenhäst kommer att monteras upp vid perrongtaket. Där kommer man att kunna fylla på vatten i ångloket.

Gång- och cykelbanan från Gällkvistskolan får en ny och säker överfart på Vallgatan från Jarlagatan. Det byggs också en fortsättning av stråket vidare mot Skaraborgsgatan.

Hela projektet beräknas vara klart under november månad.

Arbetena medför en del gatuavstängningar och en mindre del av grusparkeringen stängs av.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se