Bygglov för solceller slopas Foto: TT

Bygglov för solceller slopas

Stadsutveckling

23 februari 2018

Det nuvarande kravet på bygglov för att montera solceller ska försvinna. Detta välkomnas av branschen.

 

Kravet på ett bygglov för att montera solceller ska slopas. Det framgår av en lagrådsremiss som regeringen lägger fram idag. Enligt förslaget räcker det att från 1 juli i efterhand anmäla till kommunen att solceller har monterats på byggnaden

Solceller får emellertid inte monteras utan bygglov på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Detsamma gäller inom eller i anslutning till ett område som utgör riksintresse för totalförsvaret.

– Det är ett välkommet besked från regeringen. Ett borttaget bygglov kommer sannolikt att öka utbyggnadstakten av solcellsanläggningar som producerar förnybar el hos bostadsrättsföreningar, säger Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund

Idag är bygglovshantering den faktor som oftast förenar solcellsprojekt, menar han.

– Kravet på bygglov för solcellsanläggningar är kännbart för bostadsrättsföreningar eftersom det innebär extra administration, fördröjning och som därmed medför onödiga merkostnader, säger Magnus Ulaner.

Förslaget från regeringen innebär dock att solcellsanläggningar på platta tak fortsatt kräver bygglov.

– En stor andel av taken på flerbostadshus är platta. Dessa tak är mycket lämpliga för solceller och solcellsanläggningarna syns normalt inte från marken. Därför borde även solelanläggningar där vinkeln mot taket är max 30 grader, och inte syns från marken, omfattas av de nya bestämmelserna, säger Magnus Ulaner.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se