Byggandet ökar fortfarande men i långsammare takt Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Byggandet ökar fortfarande men i långsammare takt

Analys

18 maj 2022

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 0,6 procent under april enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Mellan april 2021 och april 2022, har Byggstartsindikatorn ökat med 7 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under april med 0,6 procent, samma takt som föregående månad. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 7,1 procent, också det i nivå med förra månadens utfall. Det är i detta sammanhang värt att påpeka att Byggstartsindikatorn mäter byggandet i nominella termer. Tar man hänsyn till de ökade byggkostnaderna så är förändringstakten väsentligt lägre.

-Byggstarterna ökade även under april, enligt Byggstartsindikatorn. Men ökningstakten har successivt minskat det senaste året och ökningen kan dessutom hänföras till ökade kostnader snarare än ökade volymer. Projekteringsaktiviteten är hög vilket indikerar ett fortsatt högt byggande. Den senaste tidens ökade kostnader och osäkerhet kring ekonomins utveckling talar dock för att det kommer en inbromsning länge fram, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta. 

Bostadsinvesteringarna fortsätter öka
Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder indikerar att bostadsbyggandet fortfarande är på uppåtgående. Under april steg bostadsindikatorn med 1,3 procent jämfört med uppreviderade 1,5 procent månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 11,8 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 12,8 procent för mars.
 
-Bostadsbyggandet fortsätter öka, det är dock mer kostnadsökningar än volymökningar. Projekteringsvolymerna har ökat snabbt den senaste tiden men flera faktorer, så som dämpad konjunktur, högre räntor, stigande byggkostnader och slopat investeringsstöd, talar för en kommande avmattning, säger Tor Borg.
 
Antalet byggstartade bostäder planar ut på förhållandevis hög nivå
Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen.
Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med faktorprisindex för bostadsbyggande så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.
-Utfallet i den senaste Byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder planar ut kring 62 000 bostäder under 2022. En historiskt hög siffra, säger Tor Borg.
 
Byggandet utanför bostadssektorn har börjat vika nedåt
Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande sjönk under april med 0,5 procent. Efter att ha ökat under hösten och början av vintern har byggstarterna minskat de senaste månaderna. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 0,1 procent lägre.
-Byggandet utanför bostadssektorn har vänt nedåt de senaste månaderna. Nedgångar kan noteras både för lager och samhällsfastigheter medan byggandet av industrilokaler fortfarande är på väg upp. Byggandet av kontor och handel ligger kvar på historiskt låga nivåer, säger Tor Borg.
 

Indexochförändringstal,april2022

 

 

Indextal,jan

2011=100

Månatlig

förändring

Årlig

förändring

Totalt

247,2

+0,6%

+7,1%

Bostäder

306,7

+1,3%

+11,8%

Övrigabyggnader

185,5

-0,5%

-0,1%

 

 
Nyproduktionsprojekt för nästan 169 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna
 
Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 104,0 mdkr. Det är en uppgång med 16,9 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 64,6 mdkr, en nedgång med 0,4 mdkr.
 
Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna
 

 

Totalt

Bostäder

Övriga byggnader

apr-22

168,6 mdkr

104,0 mdkr

64,6mdkr

apr-21

152,1 mdkr

87,1mdkr

65,0mdkr

apr-20

121,6 mdkr

70,7mdkr

50,9mdkr

Källa:Byggfakta

 

För hela rapporten får vi hänvisa till Citymark

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se