Bra start på året för Sagax
David Mindus, vd, Sagax. Foto: Sagax

Bra start på året för Sagax

Ekonomi

8 maj 2018

Delårsrapporten som Sagax släppte i går pekar uppåt. Och efter rapportperioden har bolaget även gjort några större nya förvärv.

 

Det har varit en bra start på 2018 för Sagax och vd:n David Mindus deras satsningar på kommersiella fastgiheter. Förvaltningsresultatet ökade med 17 procent till 354 (302) miljoner kronor varav 71 (64) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.

Förvaltningsresultatet har ökat främst till följd av fastighetsförvärv. Förvaltningsresultatet per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 19 procent till 1,98 (1,66) kronor. Värdeförändringar på fastigheter påverkade resultatet med 351 (334) miljoner kronor, varav 67 (150) miljoner kronor till följd av omvärderingar i joint ventures och intresseföretag.

Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 125 (51) miljoner kronor varav 13 (20) miljoner kronor till följd av omvärderingar i joint ventures och intresse

Och framtiden ser ljus ut. Efter rapporperioden har bolaget beslutat om en nyemission för att få in pengar samt att de gjort några större förvärv.

Den 4 maj meddelades att Sagax förvärvat och tillträtt fyra fastigheter för sammanlagt 131 miljoner kronor i fyra separata transaktioner. Tre av fastigheterna är belägna i Nederländerna och en fastighet är belägen i Finland.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om totalt 18 800 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för industri och lager. Det årliga hyresvärdet uppgår till 12,8 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 100 % och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 9,3 år.

Av Redaktionen

Faktaruta

Sagax start på 2018:

  • Hyresintäkterna ökade med 19 % till 529 miljoner kronor (444 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 17 % till 354 (302) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 19 % till 1,98 (1,66) kronor.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 351 (334) miljoner kronor, varav 67 (150) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
  • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 125 (51) miljoner kronor, varav 13 (20) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 681 (559) miljoner kronor.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 278 (221) miljoner kronor motsvarande 1,50 (1,15) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
  • Sagax har under perioden nettoinvesterat 1 365 (215) miljoner kronor varav 1 342 (131) miljoner kronor avsåg fastigheter.

Källa: Sagax

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se