Bonava har lämnat Ryssland

Bonava har lämnat Ryssland

Transaktion

15 november 2023

Bonavas försäljning i S:t Petersburg innebär att bolaget nu avslutat all verksamhet i Ryssland.

Den 3 mars 2022 meddelade Bonava att bolaget fattat beslut om att genomföra en ansvarsfull avveckling av verksamheten i S:t Petersburg. Villkoren i det avtal som ingicks och kommunicerades den 18 oktober 2023 är uppfyllda och köparen har erhållit alla nödvändiga tillstånd. Försäljningen är därmed slutförd och äganderätten till aktierna har nu övergått till det armeniska bolaget Star Development LLC. Köpeskillingen om 50 MEUR betalades den 18 oktober 2023 till Bonavas bankkonto i Sverige.

Verksamheten i S:t Petersburg har sedan det tredje kvartalet 2022 redovisats som tillgångar som innehas för försäljning. Nettotillgångarna i verksamheten skrevs ned till noll under det fjärde kvartalet 2022. Baserat på resultatet av försäljningen har tidigare genomförda nedskrivningar av nettotillgångar återförts med 564 MSEK. Denna post redovisas i det tredje kvartalet under ”Periodens resultat från verksamhet under avveckling”, i stället för i det fjärde kvartalet som tidigare angivits.

Efter avyttringen har Bonava ingen närvaro eller några åtaganden kvar i Ryssland.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se