Beslut taget om 350 nya lägenheter i Uppsala

Beslut taget om 350 nya lägenheter i Uppsala

Stadsutveckling

7 juni 2022

Detaljplanen för Hammarparken i Eriksberg är nu klubbad. Planen tillåter byggande av 350 nya lägenheter och en förskola.

Bebyggelsen ska anpassas efter områdets natur och hänsyn ska tas för att minimera påverkan på djurlivet.

Plan- och byggnadsnämnden godkände den 2 juni den nya detaljplanen för Hammarparken i Eriksberg. Planen möjliggör att bygga nya hus med fyra till sex våningar och totalt 350 lägenheter i olika storlekar. Dessutom en förskola med fyra avdelningar.

– Nu möjliggör vi för fler att få bo i fantastiska Eriksberg. Bostäderna blir ett välbehövligt tillskott med närhet både till staden och naturen, säger Ylva Stadell (S), ordförande för plan- och byggnadsnämnden.

Under samrådstiden för detaljplanen, våren 2019, kom många synpunkter om Hammarparkens djur- och växtliv. Därför ändrades planen så att mer skog och park bevaras och skyddas, liksom pulkabacken och lekplatsen i området.

I detaljplanen anges att att taken ska se olika ut och att det byggs sutterrängvåningar, det vill säga att delar av våningen ligger under mark och delar av våningen ligger ovan mark. Den yttre miljön ska anpassas efter områdets natur genom bland annat bevarade träd, berghällar och pulkabacke. Det kommer även planteras nya träd och buskar för att ersätta eller komplettera de befintliga. För att knyta ihop området planeras också för fler gång- och cykelvägar.

– I planhandlingarna har vi angett hur den bevarade skogen ska förvaltas för att minska påverkan på den biologiska mångfalden. Till exempel ska övervintringsplatser för groddjur och barriärer som hindrar dem från att komma upp på vägen anläggas. Vi ska också lägga upp död ved i skogen för att främja insektslivet, säger Johan Nilsson, chef för Planenhet väst på Uppsala kommun.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se