Batljan rekordsäljer för 9 miljarder

Batljan rekordsäljer för 9 miljarder

Transaktion

8 september 2022

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra en fastighetsportfölj till ett överenskommet fastighetsvärde om ca 9 mdkr.

 Köparen är en institutionell investerare. Totalt överenskommet fastighetsvärde för portföljen innan avdrag för latent skatt är i linje med det bokförda värdet per Q2 2022. Portföljen beräknas signas och frånträdas den 31 oktober 2022.

SBB:s rådgivare i affären är ABG Sundal Collier.

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se