Batljan gör emission för att betala Högkullen Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB.

Batljan gör emission för att betala Högkullen

Ekonomi

19 december 2017

SBB i Norden AB har beslutat att genomföra en nyemission av 34 035 nya preferensaktier, för vilken betalning ska ske genom apport av 485 000 preferensaktier i Högkullen AB.

 

Apportemissionen sker till Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension mot betalning genom apport av preferensaktier i Högkullen. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning av aktierna ska ske genom apport.

Med tillämpning av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Samhällsbyggnadsbolagets preferensaktie på Nasdaq First North den 13 december 2017, den senaste avslutade handelsdagen före avtalstidpunkten för Apportemissionen, om 501,5 kronor uppgår värdet per preferensaktie i Högkullen till cirka 35,2 kronor. Det betyder att 14,25 preferensaktier i Högkullen byts mot 1 preferensaktie i Samhällsbyggnadsbola get.

Apportemissionen kommer att medföra att antalet preferensaktier i Ilija Batljans Samhällsbyggnadsbolaget ökar med 34 035 från 299 170 till 333 205 och att det totala antalet aktier i Samhällsbyggnadsbolaget ökar från 738 248 201 till 738 282 236. Genom Apportemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 3 403,5 kronor från 73 824 820,1 kronor till 73 828 223,6 kronor, vilket resulterar i en utspädning för Samhällsbyggnadsbolagets befintliga aktieägare om cirka 0,0 procent efter Apportemissionen.

Samhällsbyggnadsbolaget kommer efter Apportemission att kontrollera 10 000 000 stamaktier samt 5 588 636 preferensaktier i Högkullen, motsvarande cirka 80,5 procent av aktierna och cirka 96,5 procent av rösterna i Högkullen, samt kontrollera 918 354 teckningsoptioner i Högkullen, motsvarande 98,0 procent av utestående teckningsoptioner i Högkullen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se